January 5, 2016

กลยุทธในการพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนางานเชิงสร้างสรรค์          บรรยายกลยุทธการพัฒนาการเรียนการสอน ฯ ให้กับผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. กรุงเทพ วันที่ 5 ม.ค.59

                     


ดร.ดนัย เทียนพุฒ 
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาธุรกิจอิสระ
 รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2552  ประเภทนักวิชาการและที่ปรึกษา
กรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารระดับกลาง
สถาบันพระปกเกล้า
www.drdanai.blogspot.com
www.facebook.com/Innovation.th
โทร 0818338505  
email: drdanait@gmail.com
  Line ID: thailand081