April 28, 2008

สถิติในการวิจัย-Normalized T-Score

ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยเฉพาะในการวิจัย หากต้องมีการแปลงคะแนนดิบเป็นคะแนนมาตรฐานเพื่อที่จะเปรียบเทียบคะแนนดังกล่าว
การแปลงคะแนนดิบเป็นคะแนน ทีปกติ จะเป็นประโยชน์มาก
ตัวอย่างและวิธีการทำของ ผศ.(พิเศษ)น.พ.นภดล สุชาติ ใน http://www.health.nu.ac.th/score/index.htm เป็นวิธีการที่เข้าใจง่ายและมีตัวอย่างพร้อมสรรพ ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์จึงแนะนำให้เข้าไปศึกษาต่อได้ครับ

No comments: