March 31, 2012

CAR : Classroom Action Research การวิจัยในชั้นเรียน

วันที่ 31 มี.ค.55 -1 เม.ย.55 ผู้เขียนได้รับเชิญให้มาเป็นวิทยากรในโครงการสัมมนาปลายภาค  ภาคเรียนที่ 2/2554 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์รุ่นที่ 6/1 หัวข้อ สื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค  จ.นครศรีธรรมราช

บังเอิญต้องทำหน้าที่ ประธานการเปิดโครงสัมมนาฯ สิ่งที่ผมเน้นในตอนเปิดสัมมนา คือ เป้าหมายการศึกษา ง่าย ๆ คือ คนเก่ง คนดี มีความสุข และเติบโตเป็นพลเมืองดี

คนเก่งในความหมายผม คือ คิดริเริ่ม  วางแผน ตัดสินใจ และลงมือทำ  สิ่งที่น่าห่วงคือ ผลการสอบโอเน็ต เด้ก ม6 . ค่าเฉลี่ยทุกวิชา ตกมาเกินกว่าทศวรรษแล้วใน 5 วิชาหลัก ดังนั้นการปูพื้นฐานที่เด็กปฐมวัยในเรื่องความเก่งจึงสำคัญมาก

คนดี ในทัศนะผม คนดี เด็กต้องมี Role Model  ที่ใกล้ตัวเขา คือ พ่อ-แม่ และคนในครอบครัว  กับ ที่โรงเรียน คือ ครู เพราะเด็กเขาเห็นทุกวัน  การศึกษาต้องมีวิธีการสอนศีลธรรมในโรงเรียน ทำทุกชั้นเหมือนกัน  สอนทุกวัน  ทุกสัปดาห์ ๆ ละเรื่อง วันจันทร์พูด หลักการ เช่น เมตตาในพรหมวิหาร 4 วันอังคาร ให้เขียนเรื่องราวเมมตาในตรอบตรัวมาเป็นตัวอย่าง  วันพุธ มาแสดงบทบาทสมมติ ในเรืองที่เขียนได้ดี วันพฤหัสไปแข่งขันในเวทีโรงเรียนคัดเลือกที่ยอดเยี่ยมมาจากทุกชั้น  วันศุกร์สรุปบทเรียนในช้ันของตนเอง อย่างนี้ถึงจะเกิดศีลธรรมในหัวใจเด็ก

มีความสุข การมีความสุขคือ ความสุขที่ได้มาเรียน ความสุขที่ขาดไม่ได้หากไม่ได้มาเรียน และห้องเรียน ครูต้องจัดอย่างไรเด็กถึงจะมีความสุข  ต้องทำวิจัยในชั้นเรียนให้รู้ว่าเด็กต้องการเรียนแบบไหน ไม่ใช่แบบที่ผู้ใหญ่ สูงอายุอยากให้เป็น

ได้ทั้ง 3 อย่างนี้เด็กถึงจะเติบโตมาเป็นพลเมืองดี  ความจริงก็แค่หลักการง่าย ๆ คือ
"ศีล  สมาธิ และปัญญา" ก็แค่นั้นเอง "การศึกษาของชาติไทย"


ดร.ดนัย เทียนพุฒ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า
โทร 029301133  email: drdanait@gmail.com

No comments: