April 15, 2015

การจัดการเชิงกลยุทธ

รายงานการศึกษาของ นศ. MBA  วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ

จิตรสนา พรมสุทธิ, พจนีย แมคเคอมอต, ชญานิศา พรหมไชย, กัลยา สมจิตร, อนันต์ ใจจินะNo comments: