June 3, 2010

กนป.อนุมัติร่างตัวชี้วัด วางเป้าปฏิรูปการศึกษารอบ 2 ไม่รู้ 10 ปี จะได้อะไรบ้าง

  อ่านเป้าข้อแรก  แล้วงง!!!!.. ผมเรียนจบแล้วทำไมยังให้...คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล  ยิ่ง KPI ยิ่งงง
    และข้อสอง KPI วัด สัดส่วนผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรต้องเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50 ..พูดเหมือนประเทศไทย ฟรีอินเตอร์เน็ต
   ลองอ่านดูครับ


*******************
 คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปรอบ 2 อนุมัติหลักการร่างตัวชี้วัด เป้าหมายปฏิรูปฯ 4 ข้อ เน้นการศึกษาไทยสู่สากล คนไทยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ใฝ่คุณธรรม จิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย และคิดวิเคราะห์เป็น
      
       รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (กนป.) ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.ที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
      
       ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการร่างตัวบ่งชี้ และเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 4 หัวข้อ เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ดำเนินงานในปี 2561 ดังนี้
      
       1.คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล มีตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติต้องมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 และผลสัมฤทธิ์ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และทักษะด้านเทคโนโลยี ต้องสูงขึ้น พร้อมทั้งให้ค่าใช้จ่ายการศึกษาภาครัฐเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5 ต่อ GDP
      
       2.คนไทยใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย คือ อัตราการรู้หนังสือของประชากร (อายุ 15-60 ปี) เป็นร้อยละ 100 ผู้เข้ารับบริการในแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นปีละอย่างน้อยร้อยละ 10 คนไทยใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน นอกเวลาทำงานโดยเฉลี่ยอย่างน้อยวันละ 60 นาที สัดส่วนผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรต้องเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50 และปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย (อายุ 15-59 ปี) เพิ่มขึ้นเป็น 12 ปี
      
      
       3.คนไทยใฝ่ดี : มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสำนึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จำนวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ลดลง จำนวนเด็กอายุ 19 ปีและต่ำกว่าที่มาทำคลอดลดลง และจำนวนเด็กขอรับการบำบัดยาเสพติดลดลง
      
       4.คนไทยคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย คือ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีของ สมศ.สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 60 และผู้สำเร็จการอาชีวศึกษามีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้ ผู้สำเร็จอุดมศึกษาทุกคนมีคุณภาพระดับสากล และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
      
       รมต.กล่าวอีกว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กนป. ด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง มี รศ.ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นประธานอนุกรรมการ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ผลักดันขับเคลื่อนและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิบัติ ติดตามประเมินผลการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ แต่งตั้งคณะทำงานตามที่เห็นสมควร และหน้าที่
อื่นๆ ตามที่ กนป.มอบหมาย


จาก : http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9530000076730

ASTVผู้จัดการออนไลน์3 มิถุนายน 2553 17:20 น.

No comments: