November 2, 2011

การใช้ Facebook ในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

                                              (ที่สถานีรถไฟด่วน KTX  พูซาน (Busan) )

                มีตัวเลขมากมายที่บอกถึงการเติบโตของ Social Media  โดยเฉพาะ Facebook มีผู้ใช้ในเดือน ก.ย. 2011 จำนวน 712.4 ล้านราย คิดเป็นอัตราเติบโต 42.9 %  สำหรับประเทศไทยอยู่ในอันดับ ที่ 16 ของโลก มีผู้ใช้ 11.9 ล้านราย อัตราเติบโต 131.7  %  (อ้างจาก http://gold.insidenetwork.com/facebook)
                ผู้เขียนได้ทดลองใช้ Facebook  Twitter และ Blog  สำหรับการเรียนการสอนในระดับบัณทิตศึกษา
                -วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ หลักสูตร MBA ของ ม.ธนบุรี
                -วิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางการศึกษา หลักสูตร M.Ed. ม.เซนต์จอห์น  และ วิชาภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา หลักสูตร Ph.D. บริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ ม.เซนต์จอห์น
                -วิชาการพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลง หลักสูตร MBA ม.วลัยลักษณ์

               1. ใน Blog (ที่บล็อกนี้)  เป็นส่วนของการบอกถึง รายละเอียดรายวิชาที่สอน  การสอนและงานที่มอบหมายงาน และการสรุปเนื้อหาการบรรยาย รวมถึงการยกตัวอย่างเพื่ออธิบายเพิ่มเติมในสิ่งที่ นศ. ไม่เข้าใจ  อีกทั้งการนำเสนองานของ นศ. ทั้ง Clip VDO และ Paper
               2. Twitter และ Facebook  เป็นส่วนของการแจ้งข่าวคราว หรือ งานที่ นศ. จะต้องทำในแต่ละสัปดาห์  และจะต้องเตรียมตัวอย่างในในการมาเรียน
                  รวมถึงการแจ้งถึงผลการเรียน เช่น แบบฝึกหัด ใครส่งไม่ส่ง การประกาศชื่่อกิจกิจกรรม
               3. ในเทอมใหม่นี้ กำลังจะใช้ Facebook ในหน้า Fan page สื่่อสารและกระจายข่าว จากBlog อีกทีหนึ่ง
                 ซึ่่งอาจจะมีผู้สนใจ นอกชั้นเรียน ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์  นอกจากเพียงการกด Like

               ผู้เขียนเห็นว่า Facebook น่าจะใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้มากขี้น  เพราะ
                  -มีผู้ที่เป็น Creators ซึ่งสามารถสร้างเนื้อหา และความรู้ ในวิชาที่ใช้เรียนหรือสอนได้
                  -มีกลุ่ม Commentor  ที่จะเข้ามาให้ความเห็น หรือ แสดงทัศนะที่แตกต่าง แต่อาจยังไม่พร้อมในการสร้างเนื้อหา
                  -กลุ่ม Follower ที่สนใจเป็นแฟนคลับ ติดตามความรู้ หรือสนใจใน Post
                  -กลุ่มที่ชื่่นชอบ คือ  Likeable  หรือ +1   ทีชอบจริง ๆ ในเนื้้อหา อาจตามบ้าง ให้ความเห็นบ้าง แต่ไม่ได้สร้างเนื้อหา  หรือ อาจแค่ชอบอย่างเดียว
 

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
กรรมการผู้จัดการ
โทร 029301133

             

No comments: