April 24, 2012

HRM Case Analysis งานของ นศ. M.Ed. วิชา HRM in Ed. 3/2554HRM Case Analysis  งานของ นศ. M.Ed. วิชา HRM in Ed. 3/2554


งาน "HRM Case Analysis"  กิจกรรมกลุ่ม 3 คน

งานหลัก:


I. ให้ นศ.เลือกสถานศึกษา มา 1 สถานศึกษา ..สำหรับเทอมนี้ให้เลือก  มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (Autonomous State University)

II. ทำการศึกษาสถานศึกษาด้านการบริหาร HR  

     โดยการรวบรวมข้อมูล เอกสารและ สัมภาษณ์ key Informants(บุคคลสำคัญ)หากเป็นไปได้ของสถานศึกษา เพื่อความสมบูรณ์ของงาน  
   2.1 บรรยาย ภาพรวมของ สถานศึกษาที่เลือกมาศึกษา เช่น  
        ประวัติ-ความเป็นมา   ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ โครงสร้างการบริหารองค์กร รวมทั้งแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว    
   2.2  วิเคราะห์สรุปให้เห็น การบริหาร HR  ทิศทาง นโยบาย การบริหาร HR  โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ และสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ด้านการบริหาร HR  (ปัญหาและอุปสรรค)

III. ข้อเสนอของกลุ่มในเชิงหลักการบริหาร HR เพื่อให้มีโซลูชันต่อปัญหา หรือ แนวทางใหม่ที่เหมาะสมกับ สถานศึกษาที่เลือกมาเป็นกรณีศึกษา

รายงานที่ส่ง ในครั้งที่ 4 ของการบรรยาย
  
   3.1  Clip VDO  ที่เป็น Total Conclusion  ของทั้งหมด
   3.2  ส่ง CD  Clip VDO พร้อม รายงานฉบับสมบูรณ์ 


   ส่งในสัปดาห์ที่ 4(การเรียนในครั้งที่ 4) ของการบรรยาย

อ้างอิง 
   4.1 แหล่งข้อมูล
   4.2 หนังสือ -เอกสาร เชิงวิชาการที่ใช้จัดทำข้อเสนอ 

ดร.ดนัย เทียนพุฒ : ผู้บรรยาย และรับผิดชอบรายวิชา 

21 เม.ย.55 

No comments: