August 6, 2012

ว่าด้วยปรัชญาความเป็นผู้นำ


                          (นศ. ป.เอก รุ่น 7  มซจ. ไปดูงานที่ รร.มหิดลวิทยานุสรณ์)

 ในการสอนวิชา Strategic Leadership  สำหรับ นศ.ป.เอก ที่ มซจ. ต้องยอมรับว่า นศ. ป.เอก แต่ละรุ่น มีความตั้งใจ และมุ่งั่นในการศึกษาอยู่ในระดับ ที่สูงทีเดียว

ช่วงของเมษายน ปี ก่อน ได้หารือ ร่วมกับ ผศ.ดร.วินิจ เกตุขำ ที่เป็นผู้สอนหลักในวิชานี้ ว่า สิ่งที่เรายังติดใจกันในเรื่อง ความเป็นผู้นำ (Leadership) คือ

-ระบบการศึกษาของเรา ยังไม่มีทฤษฎีความเป็นผู้นำของไทย ที่สร้างขึ้นและใช้กันเอง
-การพัฒนา นศ. ระดับบัณฑิตศึกษา ยังก้าวไปอีกพอสมควรที่ จะสร้างผู้นำเก่ง ๆ ให้เป็นผลผลิตทางการศึกษาที่ดี

เราได้แลกเปลี่ยนสนทนา และ พยายามวิธีการในการสร้าง ทฤษฎีความเป็นผู้นำ (Theory of Leadership)  และได้ทิศทางคร่าว ๆ เพื่อเสริมให้ นศ.ระดับปริญญาเอกดังนี้่

1. คงต้อง เรียนในเรื่อง "ปรัชญาความเป็นผู้นำ"
อ่าน  ....บทความว่าด้วย "ปรัชญาความเป็นผู้นำ" ได้ครับ
2. คงต้องเสริมการศึกษาดูงาน ให้ มีมากขึ้น เพื่อให้ นศ.ป.เอก มีมุมุมองที่กว้างและหลากหลายมากขึ้น
3. หาวิธีการสอนแบบใหม่ ในชั้นเรียน ที่สามารถบูรณาการ ได้ ทั้ง  องค์ความรู้ทางหฤษฎี  การวิจัย  และ การสร้างความท้าทายสำหรับผู้นำ

ทั้งหมด นี้ เป็นจุดเริ่มต้นให้ีการ นำเรื่อง ปรัชญาความเป็นผู้นำ มาสอนนวิชานี้ และ วิธีการใหม่ที่ใช้ ซึ่งเป็นความสำเร็จจากธุรกิจระดับโลก  คือ  "การเรียนรู้บนความท้าทาย (Challenge based learning)"


ดร.ดนัย เทียนพุฒ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า
โทร 029301133  email: drdanait@gmail.com


No comments: