September 6, 2012

วิจัยเพื่อพัฒนาโมเดลใหม่ หรือ รูปแบบใหม่ (New Model)

   
           ทำวิจัยให้เป็นเรื่องง่าย ๆ  หาก ต้องการ สร้างหรือ พัฒนา "โมเดลใหม่ หรือ รูปแบบใหม่ (New Model)" ในองค์ความรู้ขององค์กร หรือ ธุรกิจ
           อ่าน บทเรียนจากประสบการณ์วิจัย ของ ดร.ดนัย เทียนพุฒ
ดร.ดนัย เทียนพุฒ
     นักวิชาการและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า
โทร 029301133  email: drdanait@gmail.com


No comments: