November 13, 2012

จะเขียน "โครงร่างการเขียนความรู้(Dissertation)" ในระดับปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท ...ได้อย่างไร


         การเขียนโครงร่างการวิจัย (Research Proposal) เป็นอะไรที่ทำให้ ผู้วิจัย และผู้ที่กำลังศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะปริญญาเอก นั่งคิดแล้วคิดอีก ไม่เป็นอันทำอย่างอื่นได้
         การที่ทำหน้าที่ เป็น อ.ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ หรือ Supervisor ก็ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายนัก  หากต้องการเป็น "A Good Supervisor"  สำหรับ นศ.ที่ทำดุษฎีนิพนธ์
        แนวทางต่อไปนี้ "How to write a Dissertation/Thesis Proposal ...part 1"  น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้การพัฒนา "การเขียนความรู้ (Dissertation)" ของบรรดาลูกศิษย์ที่รัก ได้ส่งโครงร่างการวิจัยได้เร็วขึ้น และผ่านได้อย่างไม่ยากนัก
 ดร.ดนัย เทียนพุฒ
     นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาอิสระ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า
โทร 0818338505  email: drdanait@gmail.com
Line ID : thailand081

No comments: