September 19, 2012

PhD.Strategic Leadership Program

การนำ นศ.ป.เอก หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา และภาวะผู้นำ ที่ดร.ดนัย เทียนพุฒ เป็นผู้สอนในวิชา Strategic Leadership รุ่น 8 ม.เซนต์จอห์น ไปศึกษาดูงาน ที่ รร.นายร้อย จปร. (เขาชะโงก) พร้อม ลงภาคสนามฝึกกลยุทธ และ ทดสอบกำลังใจ เมื่อวันที่ 11-12 ส.ค.55

ช่วง เช้า เข้าชมพิพิธภัณฑ์ อาคาร รร.จปร.100ปี พร้อมชมวีดีทัศน์ ความเป็นมาของ โรงเรียน

ช่วงบ่าย ฟังบรรยายสรุป การจัดการศึกษาและหลักสูตร การสร้างนายทหารสัญญาบัตร

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
     นักวิชาการและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า
โทร 029301133  email: drdanait@gmail.com

No comments: