October 7, 2013

ว่าด้วยนิยาม ความหมายและแนวคิดของ HRM     เสาร์ที่ 12 ตค.56 นี้ คงว่าด้วย นิยาม ความหมายและ แนวคิดหลัก ๆ ของ  HRM พร้อม กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ของธุรกิจและ HR  พร้อมขมวดมาที่ หน้าที่ใหม่ของฝ่าย HR และ หน้าที่งานสำคัญของ HR กับองค์กร
     ซึ่งผู้เรียนควรได้เรียนรู้และทำความเข้าใจให้กระจ่างชัด

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
     นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาอิสระ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า
โทร 0818338505  email: drdanait@gmail.com


No comments: