October 15, 2013

People's Differences


               ในวันที่ 12 ตค.56 ที่ผ่าน ผู้เขียนได้เริ่มบรรยายวิชา 3565409   การบริหารทุนมนุษย์และพฤติกรรมองค์กรในอุตสาหกรรมบริการ MBA -Hospitality Management  มสด.
               สิ่งที่ผู้เขียน บรรยายเป็นหลักสำคัญให้กับ นศ. MBA คือ การปรับพื้นฐาน ใน 3 เรื่องด้วยกันคือ
              1.รากแนวคิดที่มาของการบริหาร HR  ซึ่งก็รู้ ๆ กันในแวดวงกูรู HR ว่าเป็น Hard & Soft HRM  (ซึ่งให้ นศ.ทำกลุ่มกิจกรรม ค้นคว้า แล้วนำเสนอในชั้นเรียน)                


                        2. ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ สิ่งที่ทำให้คนมีความแตกต่างกัน  คือ มิติของการพัฒนาสติปัญญา  มิติด้านประสบการณ์ในชีวิต และ มิติด้านภูมิหลังและสิ่งแวดล้อม
                   
                      3. ประเด็นสำคัญอีกเรื่องคือ Human Paradigm ว่าคนเราแต่ละยุคสมัยมีพาราไดม์ หรือกรอบความคิดอย่างไร  (ให้เป็นการบ้านมานำเสนอในคราวหน้า)
                     พร้อมทั้งการสรุปความหมายหรือ นิยาม ของ HRM
  
      
ดร.ดนัย เทียนพุฒ
     นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาอิสระ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า
โทร 0818338505  email: drdanait@gmail.com

No comments: