October 12, 2015

วิชาการพัฒนาองค์กร งานกลุ่มของ นศ MBA ภูเก็ต-1

*วิชาการพัฒนาองค์กร  งานกลุ่มของ นศ MBA ภูเก็ต-1


..ววรรณกร          ออพัฒนกุล               MBA 571    เลขที่ 18  รหัส 5780141118

นายญาณะภัทร         จารุธนสารกุล  MBA 571     เลขที่  8   รหัส 5780141108

นายขจรศักดิ์             ทองวิไล                   MBA 572     เลขที่  1   รหัส 5780141201

..นภัสสร              ทุเรียน                    MBA 572      เลขที่  2   รหัส 5780141202

..วิญญ์ชยานันต์   วัชรานันทกุล             MBA 572      เลขที่  3   รหัส 5780141203

..ศศิวิมล               ทองคำ                   MBA 572      เลขที่  4   รหัส 5780141204รหัสวิชา 4471241 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
***

No comments: