October 23, 2015

วิชา OD งานกลุ่ม 2 นศ MBA มรภ.ภูเก็ต

                     
  สมาชิกกลุ่ม


นางสาวฉวีวรรณ   เกิดควน  รหัส  5780141107

นางสาวนันท์นภัส ณ นคร   5780141113

นางสาวอรอนงค์    จิตจำ    5780141126

รหัสวิชา 4472142 การพัฒนาองค์การ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

No comments: