December 22, 2015

ห้องเรียนนอกกรอบ


           ผู้เขียนได้รับเชิญให้ร่วมเป็นอาจารย์พิเศษในวิชา ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับสูง  หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาภาวะผู้นำทางการศึกษา ปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน  สิ่งที่เป็นความแตกต่างในการสอนระดับ ป.เอก ดดยเฉพาะอาจารย์พิเศษ คือ อิสระที่จะ ออกแบบการเรียนการสอน ซึ่งมักจะใส่อะไรได้เต็มที่โดยไม่ไปเกินขอบเขตรายวิชา เช่น  การจัดเนื้อหาเป็น โมดูล การนำวิธีการสอนใหม่ ๆ มาใช้เช่น  Meta-Analytic Study , CBL-Challenge based learning   การศึกษาดูงาน และการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาแบ่งปันประสบการณ์

            ได้มีโอกาสพานศ. ไปนอกชั้นเรียนไปดูงาน ที่ รร.ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย อ.หางดง และ ดูงานสถานที่ต่างๆ  พร้อมกับ เปิด"ห้องเรียนนอกกรอบ"  ที่ อ.สะเมิง ... ณ หลองข้าว รีสอร์ท สรุปเกี่ยวกับการดูงาน  บทเรียนในการจัดทัศนศึกษา การสร้างทีมผู้นำ  และสุดท้าย การสังเคราะห์งานวิจัยด้านภาวะผู้นำ            

                       เป็นการเรียนรู้นอกกรอบที่ได้คุณค่า และสร้างสิ่งน้อย ๆ ของการเข้าใจกันระหว่าง นศ.  เพื่อเป็นทีมผู้นำให้เดินไปสู่ความสำเร็จของการเรียน

ดร.ดนัย เทียนพุฒ 
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาธุรกิจอิสระ
 รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2552  ประเภทนักวิชาการและที่ปรึกษา
กรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารระดับกลาง
สถาบันพระปกเกล้า
www.drdanai.blogspot.com
www.facebook.com/Innovation.th
โทร 0818338505  
email: drdanait@gmail.com
  Line ID: thailand081 No comments: