May 27, 2009

On Entrepreneurship CLASS @ MBA, SDU

ดร.ดนัย เทียนพุฒ เปิดฉากการสอนในเทอมแรกของปี การศึกษา 2552  ด้วยวิชา  การเป็นผู้ประกอบการ(Entrepreneurship)  ให้กับ หลักสูตรบริหารธูรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป รุ่นที่ 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงตั้งแต่  7,14,21,28 มิ.ย.52 แ ละ 5,12 ก.ค.52
ดูรายละเอียดรายวิชาได้ครับ
  ...สนใจแวะมาเยี่ยมชม ฟังคำบรรยายในรูปแบบ MP 3  หรือ Clip VDO(บางเนื้อหาหรือการนำเสนองาน)ได้ครับ

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
กรรมการผู้จัดการ

No comments: