June 3, 2009

Entrepreneurship-การเป็นผู้ประกอบการ

สำหรับ นศ. MBA การจัดการทั่วไป รุ่น ที่ 1 ภาคเ รียนที่ 1/2552 ศูนย์จังหวัดนครราชสีมา มสด. สามารถอ่านบทความเกี่ยวกับวิชาที่เรียนและดูตัวอย่างได้ที่นี่

ดร.ดนัย เทียนพุฒ

รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

สไลด์การบรรยาย


บทความที่ เกี่ยวข้อง


No comments: