April 8, 2009

Cycle Time Management :การจัดการที่ชนะด้วยเวลา โดย ดร.ดนัย เทียนพุฒ

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.52 ผู้เขียนได้บรรยายเรื่อง การจัดการที่ชนะด้วยเวลาให้กับฝ่ายเลขานุการศูนย์การศึกษา ของ ม.ราชภัฏสวนดุสิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

ครั้งแรกดร.วรานี เวสสุนทรเทพ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา มสด.  หารือกับผู้เขียนว่าจะมีวิธีการในการพัฒนาเรื่องการติดตามงาน และ การรายงานของหน่วยงานที่ท่านดูแลให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร

ผ่านไประยะหนึ่งผู้เขียนนึกถึงตอนที่ได้เคยเรียนเรื่่อง  Competing Against Time หรือ การจัดการที่ชนะด้วยเวลาซึ่งใช้แนวคิดของ John  Boyd  นักบินรบของกองทัพอากาศสหรัฐในสงครามเกาหลี ได้พัฒนาวงจร อูดา(The OODA Loop)  ก็เลยคิดว่าน่าจะปรับเรื่องนี้เข้ามาใช้ได้ 

และ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้เป็น "ธุรกิจที่ว่องไวปราดเปรียว (Business Agility)" ที่อยู่บนฐานของการสนองตอบที่รวดเร็วขององค์กร (Responsive Corporation) ด้วยวงจรอูดา

เนื้อหาการบรรยาย สามารถชมได้จาก Power Point  ครับ
  
ดร.ดนัย เ ทียนพุฒ
Dr.Danai Thieanphut

No comments: