October 23, 2010

ทฤษฎีภาวะผู้นำและกรอบความสามารถของผู้นำ -ดร.ดนัย เทียนพุฒ -029301133


เผอิญค้นทางอินเตอร์เน็ตพบ เอกสารที่มีการสรุปรวมเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู้นำและกรอบความสามารถ
ของความเป็นผู้นำ ซึ่งน่าจะมีประโยชน์กับธุรกิจและผู้ที่สนใจศึกษาเรื่อง "ความเป็นผู้นำ" จึงนำมาเผย
แพร่ต่อ

และขอบคุณเจ้าของผลงานที่เผยแพร่กับสาธารณะ...คลิกอ่านหรือ ดาวน์โหลดได้ตามลิงก์

http://www2.fcsh.unl.pt/apsociedade/Lideran%C3%A7a.pdf

ดร.ดนัย เทียนพุฒ

No comments: