November 3, 2010

HRM Case Analysis การบ้าน นศ. M.Ed. วิชา HRM in Ed. 2/2553 โพสต์ที่นี่


งาน "HRM Case Analysis"  กิจกรรมกลุ่ม 2-3 คน
งานหลัก:
-ให้นศ.เลือกสถานศึกษา มา 1 สถานศึกษา
-ทำการศึกษา โดยการรวบรวมข้อมูล เอกสารและ สัมภาษณ์ key Informants(บุคคลสำคัญ) ของสถานศึกษา
  1.1 เกี่ยวกับ สภาพที่เป็นอยู่จริงในด้านการบริหาร HR ของสถานศึกษา
  1.2  สรุป การบริหาร HR  ทิศทาง นโยบาย การบริหาร HR  โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ
               และสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ด้านการบริหาร HR  (ปัญหาและอุปสรรค)
  1.3  ข้อเสนอของกลุ่มในเชิงหลักการบริหาร HR เพื่อ โซลูชันต่อปัญหา หรือ แนวทางใหม่
รายงานที่ส่ง  
   2.1 Clip VDO  ที่เป็น  Total Conclusion   ของข้อ 1.1-1.3
   2.2  ส่ง CD พร้อม รายงานฉบับสมบูรณ์ ในสัปดาห์ที่ 7 ของการบรรยายการบ้าน นศ. .M.Ed. วิชา HRM in  Ed. 2/2553  จะโพสต์ที่นี่ ได้ต่อเมื่อ
ส่ง file งานเข้ามาที่ email: DrDanaiT@gmail.com ก่อน
ดร.ดนัย จะดำเนินการต่อให้

รายชื่อ นศ. และกลุ่มที่แจ้งสถานศึกษา
1.โรงเรียนอัญสัมชัญ บางรัก
     กลุ่มนางจินตนา  มนเทียรวิเชียรฉาย และนางสาวมนญาวัณย์  เศรษฐพงศ์ 
        เรื่องการทำรายงาน HRM Case Analysis โดยจัดทำclipสัมภาษณ์ โรงเรียนอัญสัมชัญ บางรัก 


2.  โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครราชสีมา
         clipสัมภาษณ์ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครราชสีมาโดยมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้   
         น.ส.ภูรีวัลคุ์ เวียนสันเทียะ
         น.ส. ดุษณีย์ ชื่นล้วน
         น.ส. เยาวมาลย์ สายสวัสดิ์

3. โรงเรียนเทคนิคพณิชยการเจ้าพระยา ราชเทวี กรุงเทพฯ
         สมาชิกในกลุ่ม คือ
            พระมหาเสถียร
            พระพงศธร กาฬโอฆะ
            พระสมศักดิ์ บุญชู

4. โรงเรียนมหรรณพาราม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
          1.นางสาววรรณวัฒน์ ศรีผลิน 
          2.นางอันนชา ธารมัติ 
          3.นายวัชรดล สกุลวลีธร
5.โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
          งาน Clip + Paper โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
            1.สุภาภรณ์            เรืองศรี         
            2.กัญจน์ณาภัทร     สกุลสุขเสฎฐี  
            3.ศิริลักษณ์           เกตุวงศ์     
6. โรงเรียน พิทยพัฒน์ศึกษา แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
          1.นายบุญญา             ตุลยกุล           รหัส 531414003
          2.นายคงคา               ลอยเจียม        รหัส 531414023
          3.นายบัณฑิตย์           สะมะอุน        รหัส 531414024
7.โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร - นวมินทร์
           นางสาวลวรรณ์    ศรีระทัต         531414016
           นางสาวเอื้อมพร   ปลั่งสูงเนิน     531414017
           นางสาวอนามิกา   เศรษฐบุตร     531414021

8. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสิงห์บุรี ( กศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรี )
ตั้งอยู่ที่  ถนนสิงห์บุรี ลพบุรี  ตำบลม่วงหมู่  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี
             1.     นางอังศนา  สุทธิฤทธิ์  เลขที่  16
             2.     นางสาวสุกัญญา  เมินสันเทียะ  เลขที่
             3.     นางสาววิรากานต์  รุ่งเรือง  
   หมายเหตุ : แนวทางการศึกษาของกลุ่มที่ 8
                                 (1).  สถานศึกษาที่จะทำการศึกษา
                                  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสิงห์บุรี ( กศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรี )
                                 ตั้งอยู่ที่  ถนนสิงห์บุรี ลพบุรี  ตำบลม่วงหมู่  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี
                                ภารกิจของสถานศึกษา : ทำหน้าที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
                                การศึกษานอกระบบ  แบ่งเป็น  หลักสูตร  ได้แก่
                     1).     การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาคเรียนที่ 2/2553  มีนักศึกษา  จำนวน  963  คน
                      2).     การศึกษาต่อเนื่อง  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  หลักสูตรระยะสั้น  ตามความต้องการของชุมชน
                                    การศึกษาตามอัธยาศัย  ได้แก่การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชนจังหวัดและ กศน. ตำบล   ซึ่ง กศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรี  มีห้องสมุดประชาชนในความรับผิดชอบ  1 แห่ง  และ กศน. ตำบล 8 แห่ง
                                (2).  เอกสารที่จะดำเนินการรวบรวม  ประกอบด้ว
                                       2.ประวัติ  บทบาทหน้าที่ ภารกิจ  จำนวนนักศึกษา  บุคลากร  โครงสร้างการบริหารงาน  แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  แผนปฏิบัติงานประจำปี  สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่าน  แผนบริหารงานบุคลากร
                                        2.ศึกษาเอกสารดังกล่าวข้างต้น  และศึกษาถานการณ์ที่เป็นจริงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากร  ว่าสอดคล้องกันหรือไม่  อย่างไร
                               (3).  สัมภาษณ์  ผู้บริหารสถานศึกษา  ในประเด็นดังนี้
                                   3.สภาพความเป็นจริงของบุคลากร  ด้านโครงสร้างการบริหารงาน  มีความเหมาะสมหรือไม่  การคัดเลือก  สรรหา  ทำอย่างไร  การพัฒนา  ให้มีความสามารถ  ทำอย่างไร  และมีวิธีการใดให้บุคลากรทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา  และมีความสุข  รวมทั้งสถานศึกษาได้รับการยอมรับจากนักศึกษา  ผู้รับบริการและชุมชน
                                    3.แผนพัฒนาบุคลากร  มีหรือไม่  ทั้งระยะยาว และระยะสั้น  แผนมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเพียงอย่างเดียว  หรือมุ่งเน้นด้านขวัญ  และกำลังใจ  ควบคู่กัน ดังนี้
                             (4).  สัมภาษณ์หัวหน้างานบุคลากร  ในประเด็น
                                   4.การนำแผน  ไปปฏิบัติ  มีปัญหา  อุปสรรค  หรือไม่อย่างไร
                    4.ผลสำเร็จของแผน  เป็นอย่างไร  ความพึงพอใจ  ทัศนคติ  ของบุคลากร  ที่มีต่อสถานศึกษา  ส่งผลอย่างไรต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน
                   4.ความต้องการของบุคลากร  ที่ต้องการให้สถานศึกษาทำอะไรให้  เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
                                  (5).  สรุปการบริหารทรัพยากรของสถานศึกษาในปัจจุบัน  ในประเด็น
                                           5. นโยบาย
                                           5.โครงสร้างการบริหารที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
                                          5.ปัญหา  อุปสรรค
                                          5.ทิศทางการพัฒนา
                                   (6).  ข้อเสนอแนะของกลุ่ม
----------------------------
9.โรงเรียน --กลุ่มโรงเรียนศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี
1. นายณัฐทพัสส์ หินไชยศรี
2. นายภูมินทร์ เจริญสุข
3. นางสาวสุพัตรา พะเนตรรัมย์
10.โรงเรียน

เห็นชอบโดย ดร.ดนัย เทียนพุฒ

1 comment:

ภูมินทร์ เจริญสุข said...

ทำรายงานฯ กลุ่มโรงเรียนศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี
1. นายณัฐทพัสส์ หินไชยศรี
2. นายภูมินทร์ เจริญสุข
3. นางสาวสุพัตรา พะเนตรรัมย์