October 29, 2008

อาจารย์ช่วยบอกถึงทฤษฎีสมัยใหม่หลังปี 1950เป็นทฤษฎีอะไรก็ได้

@ ต้องการให้อาจารย์ช่วยบอกถึงทฤษฎีสมัยใหม่หลังปี 1950เป้นทฤษฎีอะไรก็ได้และมีประวัติด้วย
สินีนาฏ ทองสุภาภรณ์
ตอบ คงต้องย้อนกันมากเลยครับผมอาจจะแยกให้เห็นเพื่อเป็นแนวทางในการค้นคว้าและศึกษาจะดีกว่าครับ-ด้านกลยุทธ เช่น1.7-S Framework McKinsey2.Five forces3.Diamond Model4.BCG5.Scenario Analysis6.Core Competency7.Balanced Scorecard 8.Blue Ocean Strategyetc.สรุปแล้ว ผมแนะนำเวบไซท์ให้เข้าไปค้นแล้วกันนะครับมีตามที่อยากได้ทั้งหมดเลย 12การจัดการดร.ดนัย เทียนพุฒ
Dr.Danai Thieanphut
DNT Consultants

@ เรียน อ.ดนัยเนื่องจากต้องทำการวิจัยเพื่อการศึกษา จึงขอทราบว่าถ้าต้องการหาหนังสื่อเรื่อง "การประเมินผลการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน บุคลากรสาธารณสุขระดับตำบล : รายงานการวิจัยระดับโครงการวิจัย เพื่อการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขระดับตำบล" จะไปหาได้ที่ไหนค่ะรบกวนด้วนนะคะ
ตอบ เรียนคุณอรทัยถ้าเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานทางธุรกิจพอจะแนะนำได้ครับค้นจากGoogle ได้เลย โดยเฉพาะในต่างประเทศตอนนี้จะใช้คำว่า Performance Management or Performance Measurement ครับ ซึ่งครอบคลุมในเรื่องนี้ส่วนในด้านราชการผมแนะนำที่ กพร. กับ สำนักงาน กพ.ซึ่งด้านสาธารณสุขเคยเห็นมีหน่วยงานทำระบบสาธารณะสุขโดยเฉพาะแต่ผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไร
ดร.ดนัย เทียนพุฒ
Dr.Danai Thieanphut
DNT Consultants

@ เรียนท่าน ดร.ดนัย เทียนพุฒผมรับราชการครู ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน สนใจในเรื่องของ BSC ในความเห็นของอาจารย์ ถ้าเราจะนำBSC ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เราควรจะเริ่มต้นอย่างไร ควรออกมาในรูปแบบใด จะมีปัจจัยและองค์ประกอบอย่างไร(ต้องขออภัยที่ยังไม่ได้ศึกษา BSC ของอาจารย์ พรุ่งนี้จะไปซื้ออ่าน เพื่อเปรียบเทียบกับkaplan ตามที่อาจารย์กล่าวถึง)ขอขอบพระคุณครับธัญญา3/4/50
ตอบ ถ้าพิจารณาว่าโรงเรียนเป็นนิติบุคคล ในความเห็นผมการใช้ BSC จะมีความเหมาะสมมากๆๆๆ
1.เรา (โรงเรียน)สามารถคิดอะไรได้เอง ดังนั้นจึงมีสภาพเหมือนหน่วยงานอิสระ หรือ ใกล้เคียงกับหน่วยธุรกิจแต่มุ่งกำไรน้อย
2.โรงเรียน ระดับ สพฐ. อาจจะมองที่เป้าหมาย (Goal) เป็นหลักว่าถ้าจะจัดการศึกษาระดับนี้จะมีเป้าหมายอย่างไร ซึ่งอาจไม่จำเป็นที่จะต้องมีวิสัยทัศน์ก็ได้เพราะยังไงก็ถูกคุมด้วยหน่วยงาน 2 ระดับคือ เขตพื้นที่การศึกษา และ สพฐ. ที่ต้องมีวิสัยทัศน์อยู่แล้ว อย่างเก่งจะดูที่ภารกิจก็ได้
3.หลังจากนั้น หากต้องการทำ "แผนที่กลยุทธ" ( Strategy Maps) ให้นำเป้าหมาย หรือ ภารกิจของโรงเรียนมาจัดทำ-โมเดลกลยุทธ ที่ประกอบด้วย ขอบเขตผลลัพธ์สำคัญ สมมติฐานทางกลยุทธ หรือ แผนที่กลยุทธของเป้าหมาย และ KPIs-สรุปทุกโมเดลกลยุทธ จะได้ Strategy maps & Corporate KPIs ของโรงเรียน
4.ให้แต่ละหมวดวิชา หรือ กลุ่มวิชา(ไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรครับ)จัดทำโมเดลกลยุทธระดับของตนเอง ทำกลยุทธย่อย และแผนปฏิบัติการ
5.ให้อจ.แต่ละท่านในหมวดวิชา จัดทำ แผนงาน และKPIs รายบุคคล
6.การวัดผลสำเร็จ ระดับ ผอ. ดูที่ Strategy maps & Corporate KPIs ระดับหัวหน้าหมวด หรือ กลุ่มวิชาดูที่ โมเดลกลยุทธระดับตนเอง และ KPIs ของ อจ.แต่ละท่านระดับ อจ. ดูที่ KPIs รายบุคคลของตนเองทั้งหมดมีเท่านี้ละครับ ตามแนวทางของผมที่นำ BSC & KPIs มาปรับใช้ในธูรกิจดร.ดนัย เทียนพุฒ
Dr.Danai Thieanphut
DNT Consultants

No comments: