June 9, 2009

โมเดลธุรกิจ(Business Model) สำหรับผู้ประกอบการ


ในการสอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการ -Entrepreneurship สำหรับ นศ.MBA ของ SDU
ซึ่งในครั้งแรกได้บรรยายให้เห็นถึงความสำคัญของความเป็นผู้ประกอบการ  ความสำเร็จและล้มเหลวของผู้ประกอบการ พร้อมการบ้าน เ รื่องธุรกิจครอบครัว

การบรรยายในครั้งที่ 2 สำหรับ 14 มิ.ย.52 นี้ จะเป็นเรื่อง ของโมเดลธุรกิจ(Business Model)
เรามักจะได้ยินพูดกันว่า "เขียนแผนธุรกิจให้ได้เงิน(กู้)" ซึ่งในความจริง
1. เราอยากเขียนแผนธุรกิจเพื่อขายธุรกิจมากกว่า
2.จะขายธุรกิจ ถ้าพูดให้ชัดคือขาย "ความคิดหรือไอเดีย" แต่ ไอเดียที่ว่านี้ไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์ แต่เป็นโมเดลธุรกิจ(Business Model)

ดังนั้นเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นผู้เขียน-ผู้สอนได้นำ MP3 การบรรยายเรื่องเหล่านี้มาประกอบการเรียนสำหรับวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

เริ่มในส่วนที่มาของโมเดลธุรกิจ

SPAIdea.MP3 - Dr.Danai Thieanphut


ส่วนที่สอง แผนธุรกิจ(Business Plan)

SPABusinessPlan.MP3 - Dr.Danai Thieanphut

ส่วนที่ สาม สรุปแนวคิดและการเรียนสู่การนำเสนอแผนธุรกิจ


ดร.ดนัย เทียนพุฒ
กรรมการผู้จัดการ

ปล.
สำหรับ นศ. MBA การจัดการทั่วไป รุ่นที่ 1 ภาคเ รียนที่ 1/2552 ศูนย์จังหวัดนครราชสีมา มสด. สามารถอ่านบทความเกี่ยวกับวิชาที่เรียนและดูตัวอย่างได้ที่นี่

No comments: