June 14, 2009

Homework for HRM in Ed : M.Ed. Saint John's U.

สำหรับ นศ. คณะศึกษาศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา MEA 5310 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา ให้ทำการบ้านชุดแรก เฉพาะหน้า4-6 เท่านั้น
ดร.ดนัย เทียนพุฒ
15 มิ.ย.52

No comments: