November 27, 2010

Strategic Leadership : การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่ Laosong Primary School -TAIWAN


ในการบรรยาย วิชา Strategic Leadership for Change Management in Education ให้กับ นศ. ป.เอก หลักสูตรบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ เทอม 2/2553 ซึ่งได้เล่าค้างถึงการดูงานที่ประเทศไต้หวัน โดยเฉพาะที่ Laosong Primary School เป็น รร. ที่ในอดีตมีนักเรียนมากที่สุดในโลก คือ ปี 1966 มี นร. มากถึง 11,110 คน ปัจจุบันได้พบกับจำนวน นร. ที่ลดลงและพยายามแก้ปัญหาดังกล่าวอยู่

แล้วการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่นี่มีอะไร
1. รร. แห่งนี้ได้รางวัลชนะเลิศด้านคุณธรรม -จริยธรรม
คณะผู้บริหาร และ อาจารย์ (ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้) สรุปให้ฟังว่า วิธีการปลูกฝังและสร้างจริยธรรมให้เกิดใน รร. เริ่มด้วยวิธีการ
 -คณะครูจะมาประชุมกัน ว่า ในแต่ละสัปดาห์ จะนำคุณธรรม-จริยธรรมเรื่องใดมาสอนให้กับ นร.
โดยจะกำหนดเป็น ธีม สำหรับแต่ละสัปดาห์
- ทุกชั้นเรียนพอวันจันทร์ของสัปดาห์ คุณครูจะพูดถึงหลักจริยธรรม เช่น  พรหมวิหาร 4 โดยหยิบเรื่อง
เมตตามาก่อน  แล้วมอบเป็นการบ้าน ให้ นร. ไปเขียนเรียงความเกี่ยวกับความเมตตา โดยมีตัวอย่างที่บ้าน เพื่อน หรือ ในชุนชม 
  วันอังคาร นร. จะมาส่งเรียงความเรื่องความเมตตา ครูจะช่วยดูความถูกต้อง
  วันพุธ ครูจะถูกมอบหมาย ให้ นร. มาแสดงบทบาทสมมติ (Role play) ในเรื่องความเมตตา
  วันพฤหัส  นร. ทีมใดที่ เรียงความ แสดงบทบาทสมมติได้ดี  จะได้รับการเลือกให้มาแสดงหน้าเวที่ ณ สนามประชุมตอนเช้าของ รร. ในวันพฤหัส  
   วันศุกร์ จะเป็นการสรุปเรื่องราวทั้งหมดของ คุณธรรม-จริยธรรม
  
2. การมีระบบ จิตอาสาสำหรับช่วยกิจกรรม รร. 
  -เด็กนร. ชั้นใดที่อ่อนวิชาอะไร เช่น เด็กบางคน คณิตศาสตร์ เรียนไม่เก้่งและไม่เข้าใจ จะมีพ่อแม่ที่จิตอาสา เช่น เป็น หมอ วิศวะ มาช่วยติวและสอนให้
  -รร. มีพิพิธภัณฑ์ยาจีน อยู่ใน รร.  ซึ่ง รร. ก็ตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่อนุรักษ์วัฒนธรรม ด้วย จึงเป็นการเชื่อม รร. กับชุมชน และทางชุมชนจะมีจิตอาสามาช่วยงาน รร. โดยเฉพาะ พิพิธภัณฑ์ ทั้งในการต้อนรับ การดูแล และการพาเยี่ยมชม

3. หน้าต่างความรู้ 
 ธรรมชาติของเด็ก ๆ มักจะชอบเดินแล้วเอามือละ สิ่งของ ทาง รร. จึงทำเป็น เหมือนห้องแถว ทีมีหน้าต่างให้เด็ก เอามือละได้ พอหน้าต่างเปิด(หมุนได้)  จะมีเรื่องราวที่จะสอนให้เด็กอ่านไปจนครบทุกหน้าต่าง เป็นที่สนุกสนาน (ดังรูปข้างล่าง)


ช่วงเริ่มต้นดูงานได้มีบรรยายสรุปให้ฟังก่อนตามที่เล่าไว้ข้างต้นทาง รร. ได้นำเสนอ สไลด์ภาพ ของ รร. Laosong ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


บรรยากาศในชั้นเรียน  มีอยู่ชั้นหนึ่งครูสอนเป็นคนไทย เด็ก ๆ ร้องทักเรา "สวัสดีครับ"
4.สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของเด็ก ๆ ๆ
ดร.ดนัย ผมว่า รร. ที่ประสบความสำเร็จในไต้หวัน จะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ มีพิพิธภัณฑ์
เพราะสิ่งนี้เป็นอารยธรรม ความคิดความอ่าน ที่ บรรพบุรุษได้เหนื่อยยากและสร้างขึ้น จึงเป็นแรงบันดาล
ใจอย่า่งดีที่จะสร้างให้  " เด็ก ๆๆ มีฝัน ฝันที่จะก้าวไปเอื้อมคว้าหยิบดาว.."สรุปการบรรยาย
วันที่ 14 พ.ย.53
1.Strategic Leadership : Change Change Change !!!
วันที่ 21พ.ย.53
2.Fuji Inter'l Kindergarten : การเปลี่ยนแปลงการศึกษาระดับ Early Childhood
3.Strategic Leadership : การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่ Laosong Primary School -TAIWAN


ดร.ดนัย เทียนพุฒ
กรรมการผู้จัดการ
โทร 029301133

No comments: