February 8, 2011

บสทรุป Strategic Leadership for Change Management in Education

                  (ดร.ดนัย เทียนพุฒ ณ.บ้านดำ อ. ถวัลย์ ดัชนี ต.นางแล จ.เชียงราย)

เมื่อ 23 ม.ค.54 ดร.ดนัย เทียนพุฒ ได้ทิ้งประเด็นเป็นบทสรุป ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้นำไว้หลัก ๆ ดังนี้
1.การเปลี่ยงแปลงองคืกรที่จะสำเร็จ ต้องเห็น ถึง ลำดับขั้นของการเปลี่ยนแปลง 1.การต่อต้าน 2.ความสับสน 3.การบูรณาการ 4. การมุ่งมั่นผูกพัน
2. การเปลี่ยนแปลงองค์กรที่น่าสนใจ มีรูปแบบใหม่ในการจัดโครงสร้างองค์กร ใน 2 ลักษณะ เช่นกรณีของธ.กสิกรไทย ที่จัดโครงกสร้างองค์กรตาม Segmentation และ ล่าสุด ได้กำหนดในรูปแบบของ ภูมิ (Domain)  กับการจัดโครงสร้างองค์กรแบบ Brand portfolio strategy เช่น กรณีของ กลุ่มเกษร(บริษัทในเครือเกษรพลาซ่า ฯลฯ) กลุ่มบริษัท ซีพีออลล์
3.ได้เสนอแนวคิดของ "การสร้างทฤษฎีความเป็นผู้นำของไทย" ขึ้นมาเอง โดยการข้ามสาขาวิชาใช้แนวคิดของ Hero Adventure  พร้อมการ การศึกษาความเป็น มหาราชของกษัตริย์ไทย 4 พระองค์
(ก่อนกรุงรัตนโกสินทร์) กับ คุณลักษณะของวิีรบุรษ และความเป็นผู้นำในบริบทของสังคมไทย
4.สรุปข้อคิดในการดูงานเพื่อการนำไปใช้พร้อมแนวทางที่ควรทำ Dissertation ว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างจากวิชานี้ดร.ดนัย เทียนพุฒ
รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2552 ประเภทนักวิชาการและที่ปรึกษา
กรรมการผู้จัดการ

บจก.ดี เอ็น ที คอนซัลแตนทฺ์


โทร 029301133

 

No comments: