February 5, 2011

การวิเคราะห์กรณีศึกษาด้านการบริหาร HR ในสถานศึกษา


                     (ถ่ายรูปร่วมกัน ครูใหญ่ รร.ตชด.สิงคโปร์ฯ  นศ.ป.เอก และ ดร.ดนัย)

วิชา MEA 5104 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา ภาคเรียน2/2553 ผู้สอน ดร.ดนัย เทียนพุฒ

ซึ่งนศ. แต่ละกลุ่มได้จัดทำการศึกษาการบริหาร HR ในสถานศึกษา

1.กรณีศึกษา รร.บุญเหลือวิทยานุสรณ์ จ.นครราชสีมา

2.กรณีศึกษา รร.อัสสัมชัญ(บางรัก)


ดร.ดนัย เทียนพุฒ
รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2552 ประเภทนักวิชาการและที่ปรึกษา
กรรมการผู้จัดการ


โทร 029301133

No comments: