February 16, 2014

16 กพ.57 เปิดความรู้วันแรก EAD 7205 "Strategic Leadership"

         วันแรกของวิชา EAD 7205  ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
         ผู้เขียนได้เล่าถึง ความเป็นมาของวิชานี้และ การเปลี่ยนแปลงที่มีมาตลอดตั้งแต่ ป.เอก รุ่นที่ 7-10
         (อ่านเพิ่มเติม ได้ที่  ต้อนรับ นศ.ป.เอก รุ่นที่ 10 มซจ. สู่วิชา EAD 7205  ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธฯ  ภาคเรียนที่ 2/2556 )
          หลังจากนั้นได้ บรรยายถึงแนวทางการเรียนด้วย  "การเรียนรู้บนความท้าทาย (CBL-Challenge Based Learning) มีความเป็นมาอย่างไรแล้วทำไมถึงนำมาใช้
          การเรียนรู้ ด้วย "Evidence based learning" ที่ลงภาคสนาม แล้วทำไมจึงสนใจที่จะให้ นศ. ไป เข้าโปรแกรมการฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดยเฉพาะที่  British International School Phuket (BISP) ในเรื่อง Strategic Leadership in Education (3 วัน บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) พร้อมการดูงาน  ซึ่งผู้เขียนเรียกว่าเป็นการศึกษาแบบ "Transnational Education"
          การอธิบายถึงแนวทางการวัดผลการเรียนรู้ มี 2 ทางเลือก คือ 
       
           1) ให้เขียนหนังสืิอ พ๊อกเก็ตบุ๊ค  1 เล่ม มี 15 บท บทละ 3 หน้า A4  ครึ่งหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรมที่จะทำดุษฎีนิพนธ์  อีก ครึ่งเป็น ความรู้ที่ประมวลได้จากวิชานี้
           2) หากไม่ถนัด  ให้ทำ "TAKE HOME EXAM" ซึ่งจะอธิบายในเช้าวันที่ 2 มี.ค.57 (โดยให้แนวทางไปศึกษามาก่อน)  แนวทางนี้ก็ได้ เกรด A เช่นกันหากมีการนำไปทดลองทำในขนาดเล็ก ๆ หรือ เป็นกรณีศึกษามาส่ง

           ผู้เขียนไม่เน้น การสอบวัดแบบดั้งเดิม แต่ท้าทายผู้เรียน ทั้ง 2 แนวทาง โดยเฉพาะแนวทางแรก หากตีพิมพ์จำหน่ายได้ ให้เกรด A (เพราะการศึกษาในระดับนี้ต้องประมวลความรู้ได้ และ มีสำนักพิมพ์รับพิมพ์แสดงว่าผ่านการการันตีแล้ว)
       
           ว่าด้วยคำว่า  Strategic Leadership 

            Strategy  ให้ นศ.  ช่วยขยายความว่าคืออะไร
            -การจัดการศึกษาซึ่งมีการปฎิรูปรอบ 2 ถ้าใช้วิธีเดิม (กลยุทธ)จะมีโอกาสสำเร็จไหม
            -Mission คือ อะไร  มีองค์ประกอบอะไรบ้าง
             ให้ นศ.แสดงความคิดเห็น  พร้อม ยกตัวอย่าง   "The Concept of School"  ว่าเป็นอย่างไร ใครเข้าใจบ้าง
              ถาม นศ. ถึง ครูคือใคร  ทำหน้าที่อะไร    Inspiration ?    Knowledge Play Maker ?  เข้าใจไหมว่าเป็นหน้าที่ของครู
             ยกตัวอย่าง  การปฎิรูปการศึกษาของ สิงคโปร์ ที่วางวิสัยทัศน์ ว่า  " Thinking Schools, Learning Nation"  เป็นอย่างไรบ้าง
              สรุปสุดท้าย ถาม นศ. ว่า ประเทศไทย มีตำรากลยุทธ หรือไม่ เลยเล่าเกี่ยวกับ "ตำราพิไชยสงครามไทย" ให้เป็นเกร็ดความรู้
            Leadership   ถาม นศ. ว่า หนังสือ ความเป็นผู้นำที่ดีที่สุดในโลก ที่ต้องอ่าน คือ หนังสืออะไร
            ผู้เขียน เล่าเรื่องเราของ  Xenophon   แล้วสรุปว่า Drucker แนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้ เพราะดีที่สุดในโลกเรื่องความเป็นผู้นำ
            พร้อม กับอีกเล่ม ที่ควรอ่านคือ  Power Ambition  Glory   เขียนโดย Steve Forbes และ  John  Prevas
           กับหนังสือทางการศึกษาที่ควรอ่านว่า (หากการศึกษาไทยล้มเหลว) จะมีวิธีเรียนรู้แบบใหม่อย่างไร คือ  How learning works (มีแปลเป็นภาษาไทยด้วย)
           และขอบเขตที่ผู้เขียนรับผิดชอบ โดยจะเน้น  Strategic Visionary Leadership,  Strategic Innovation Leadership  และ Strategic Change Leadership

           สรุปในตอนท้าย วิชานี้ ยังมีอีกอย่างคือ  แนวทางการทำวิัจัยหรือ Dissertation ในขอบเขต ของ Strategic Leadership
          -ยกเรื่องของปัญหาในการวิจัยที่มีมาเกิดจากอะไรบ้าง
          -พูดถึง A New Theory of Leadership  ( A New Model) ที่ ฝากเป็นการบ้านให้แบ่งกันไปค้นคว้ามาคุยกัน วันที่ 16 มี.ค.56
          -ความมุ่งมั่นและการวางแผนทำ ดุษฎีนิพนธ์ ต้องทำกันอย่างไรบ้าง การอ่าน  การเขียน การจัดสรรเวลา
           และทิ้งประเด็นว่า  จะทำวิจัยแบบ "R&D" ด้านความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ ฯ  เรื่องอะไรที่น่าสนใจทำเป็นดุษฎีนิพนธ์ จะควรมองอย่างไร  โดยขยายความย่อ ๆ ก่อนที่จะลงลึกในคราวหน้าที่จะเจอกัน

PS: 1.Thinking Schools, Learning Nation

   
     

       
      2.แนวทางการทำวิจัยตามขอบเขตวิชา (วันแรก)
     
ดร.ดนัย เทียนพุฒ
     นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาอิสระ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า
โทร 0818338505  email: drdanait@gmail.com
Line ID: thailand081
         

No comments: