February 28, 2014

การวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D ) : แนวคิดเชิงทฤษฎีและโมเดล


     สำหรับผู้ที่ต้องการทำการวิจัยและพัฒนาในองค์กร หรือ  R&D ทางด้านการศึกษา โดยเฉพาะผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาเอก  มีความสนใจในแนวคิดการวิจัยแบบนี้ แต่ไม่รู้ว้าจะหาทฤษฎีด้าน R & D ที่สามารถสร้างโมเดลการทำ R& D นั้นได้ที่ไหน หรือมีกี่วิธี  จึงทำไปตามการบอกต่อ ๆ มาและเป็นความเข้าใจของตนเอง  ฯลฯ  ผู้เขียนเห็นความสำคัญในการวิจัยแบบ R&D  จึงได้เขียนเรื่องนี้ไว้แต่ เป็นการมองในลักษณะของการเป็นองค๋กรทางสังคมที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ด้วย R&  D
R& D สร้างองค์กรนวัตกรรมทางสังคม

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
     นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาอิสระ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า
โทร 0818338505  email: drdanait@gmail.com
Line ID : thailand081

No comments: