February 17, 2014

การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

หนังสือเล่มนี้แนะนำ ให้ นศ.ป.เอก รุ่นที่10วิชา EAD7205 อ่าน ว่าการศึกษาไทยที่ล้มเหลวจะมีทางออกอย่างไรครับ  ต้อง อ่านครับ

ดร.ดนัย เทียนพุฒ

No comments: