April 6, 2014

อิทธิบาท 4 กับการวิจัย


ตั้งใจ มาเที่ยว แต่ระหว่างรอ ทัวร์ มารับ ได้อ่านหนังสือ  สำเร็จเมื่อคิด ของพระพิจิตรธรรมพาที แล้วจับมาคิดกับ การวิจัย ออกมาเป็น "อิทธิบาท4 กับการวิจัย" เอา The 4 Ps of Research Diamond  มาเชื่อมโยง เห็น ภาพ "สำเร็จเมื่อคิด สัมฤทธิ์เมื่อทำ"  ขุมทรัพย์จากพระพุทธองค์
ดร.ดนัย เทียนพุฒ
7-04-2014

No comments: