April 6, 2014

การบรรยายของ Headmaster -Mr.Neil Richards (ครั้งแรก 26 เม.ย.56)


        เมื่อ 27-29 มี.ค.ได้นำ นศ.ป.เอก รุ่น 10 มซจ.ไปดูงาน ที่ รร.BISP  เลยทำให้นึกถึงวีดีโอ  การบรรยายของ Headmaster -Mr.Neil Richards (ครั้งแรก 26 เม.ย.56) ในคราวนำ นศ.ป.เอก รุ่น 9 ม.เซนต์จอห์น ไปดูงาน จึงอัพโหลดมาย้อนดูว่า ท่านบรรยายอะไรไว้บ้าง

                                                     


                                                             
               การบรรยายของคุณ Neil  เป็นที่ประทับใจมาก โดยเฉพาะสิ่งที่เขาว่า รร. ทำอะไร และการที่เขาต้องไปยืนหน้า รร. ทุกเช้า เพื่ออะไร  คุยกับผู้ปกครองทำไม

จึงนำมาสู่ การศึกษาดูงาน ในลักษณะของ "Strategic Leadership in Education" สำหรับ นศ.ป.เอก.รุ่นที่ 10 ม.เซนต์จอห์น 

                                                       ดร.ดนัย เทียนพุฒ
     นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาอิสระ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า
โทร 0818338505  email: drdanait@gmail.com
Line ID: thailand081

No comments: