September 7, 2009

HRD ใครตอบว่า่มี 4 เรื่องต่อไปนี้ "ตัดคะแนนได้ครึ่งเดียว"

ผมออกข้อสอบสำหรับนศ MBA ที่เรียนวิชา HRM กับผม
ถ้าใครตอบว่า HRD มีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 4 เรื่องคือ
-ID การพัฒนารายบุคคล
-CD การพัฒนาอาชีพ
-OD การพัฒนาองค์กร
-PM การจัดการผลงาน
ผมให้คะแนนเพียงครึ่งเดียว
ถ้าอยากได้คะแนนเต็มให้ไปอย่างบทความใหม่ด้าน HRD

No comments: