September 13, 2009

แผนการสอนรายวิชาการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ MGT -623 สำหรับ MBA-MM ม.วลัยลักษณ์

ในเทอมการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ดร.ดนัย เทียนพุฒ บรรยายวิชาการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ ให้กับหลักสูตร MBA และ MM ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นศ. สามารถเข้ามาดูแผนการสอนและติดตามการเรียนการสอนได้ตั้งแต่บัดนี้ (ก.ย.52-ต.ค.52)

Course Syllabus Mgt 623

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
กรรมการผู้จัดการ

No comments: