December 20, 2010

Strategic Leadership : Theory of Managing Change By Dr.Danai Thieanphut
ในวันที่ 19 ธ.ค.53 ที่ผ่านมา การเรียนในวิชาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ ฯ มีความเข้มข้นมากขึ้น เพราะได้สรุปถึง มุมมองใหม่ของการเปลี่ยนแปลงองค์กร ใน 3 ลักษณะ
-เป็นการเปลี่ยนกระบวนการในองค์กร
-การเปลี่ยนด้านกลยุทธขององค์กร
-รูปแบบใหม่ของการเปลี่ยนองค์กรที่ Gary Hamel เรียกว่า  Management Innovation ความสำเร็จอยู่ที่ ต้องหาให้เจอว่า องค์กรมี ดี เอ็น เอ อะไรที่เป็นความสำเร็จ

พร้อมการยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงองค์กรของ บริษัท โซนี ในการที่เปลี่ยน CEO เป็นฝรั่งตะวันตก
การซื้อคนออกแบบไอพอดจาก Apple ให้มาพัฒนา Walkman

การเปลี่ยนองค์กรของ Samsung โดยการศึกษา บทเรียนที่เป็นเลิศจากธุรกิจทั่วโลก (Best practices) และ LG ที่ใช้วิธีการที่แตกต่างกันออกไปโดยการเปลี่ยน SBU กลุ่มคอนซูเมอร์อิเลคทรอนิกส์ให้เป็นฝรั่งตะวันตก ซึ่งให้ผลสรุปที่เป็น "Talk of the Town" โดยสรุปให้ฟังถึงการช่วงชิงตำแหน่งผู้นำในตลาดมือถือของโลก ใน 5-6 รายระดับท็อปว่า ในปี 2012 ทุกคนจะมี Hub ของตนเอง  ล่าสุด Google เปิด Chrome web store

และชี้ให้เห็นถึงการที่เป็นผู้นำและถูกคู่แข่งขันท้าชิง ของกลุ่มธนาคาร 4 ธนาคารใหญ่ของประเทศไทย

สุดท้ายเป็นการนำเสนองานการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ ที่นักศึกษาทั้ง
3 กลุ่มเป็นผู้นำเสนอ  กับการได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สำเนาว์ ขจรศิลป์ มารับฟังและให้ข้อคิดเห็นพร้อมคำแนะนำที่เป็นประโยชน์


ดร.ดนัย เทียนพุฒวันที่19 ธ.ค.53

No comments: