March 1, 2014

ความรู้เหลือใช้จากธุรกิจสู่อุดมศึกษา -ปรับปรุงใหม่           หากเราอยู่ในโลกการศึกษา เราต้องยอมรับความจริงว่า "โลกธุรกิจนั้นไปไกล และรวดเร็วกว่าการศึกษา"  ใครที่มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว จึงจะเหนือกว่าได้

          ซุนวูกล่าวไว้ว่า  "กลยุทธนั้นเป็นเรื่อง การใช้สมองคิดและต่อสู้กับสมองของ(ข้าศึก) คู่แข่งขัน  หากสามารถอ่านความคิดได้ ย่อมมีชัยชนะ"

         การเรียนการสอนทางการศึกษา เป็น"กลยุทธสำคัญในการเปลี่ยนสมองผู้เรียน"    แต่ถ้าเรายังมัวแต่ยึดติดอยู่กับบริบททางการศึกษาอย่างเดียวคงไม่รอด หรือจะไปแข่งขันกับใคร (ทั้ง ๆ ที่เรารู้ว่า ระบบการศึกษาชาติเราไม่ไปไหน)
        การศึกษาเรียนรู้ทางโลกธุรกิจจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง แต่ที่สำคัญมาก  ๆ  คือ การเชื่องโยงและปรับใช้ ใครจะทำได้ดีกว่ากัน  นั่นแหละ จึงเป็น "ทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่งต่างโหยหากัน" โดยเฉพาะในระดับการกำหนดนโยบายการศึกษาของชาติ  (Policy Maker)
     
        ดรักเกอร์ เคยพูดไว้นานมาก ว่า ไม่ว่าจะเป็น วัด โรงเรียน-มหาวิทยาลัย สมาคม โรงพยาบาล เป็นเรื่องการจัดการธุรกิจ (Business Management)  ทั้งนั้น   ...แล้วทางการศึกษายังจะมัวงมกับ  "บริบท เนื้อหา และ  การปฏิบัติอยู่อย่างจำกัดในแค่ทางการศึกษา เท่านั้นหรือ ไม่ก้าวออกไปโลกกว้าง โลกแห่งความเป็นจริงละหรือ
     
        โดยเฉพาะ การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  อาจจะต้องถึงเวลาทบทวน หรือ ปฎิรูปกันอีก สัก รอบ สองรอบ ละครับ...................

อ่าน ......ความรู้เหลือใช้จากธุรกิจสู่อุดมศึกษา -ปรับปรุงใหม่


ความรู้เหลือใช้จากธุรกิจสู่อุดมศึกษา from DrDanai Thieanphut
http://www.slideshare.net/drdan/sju-31794589

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
     นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาอิสระ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า
โทร 0818338505  email: drdanait@gmail.com
Line ID : thailand081

No comments: