August 4, 2009

ตัวอย่างแผนธุรกิจ บจก.ผลิตภัณฑ์นมข้าวไทย

ตัวอย่างแผนธุรกิจ บจก.ผลิตภัณฑ์นมข้าวไทย
1. สามารถDownload ตัวอย่างแผนธุรกิจได้ที่

2.บทสรุปผู้บริหาร
นำมาจาก


บริษัท ผลิตภัณฑ์นมข้าวไทย จำกัด

เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยใช้วัตถุดิบจากข้าวไทย จึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าวและให้ความสนับสนุนเกษตรกรไทย โดยผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดในปีแรก คือ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนมข้าว ภายใต้ตรายี่ห้อ "Supreme Rice" ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แรกของบริษัท โดยการค้นคว้าและวิจัยจากทีมงานที่เชี่ยวชาญ ดร. เชิดชัย เชี่ยวธีรกุล คณะไบโอเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผลิตภัณฑ์นมข้าวมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ไม่มีคลอเลสเตอรอล และน้ำตาลแลคโตส ดังนั้น นมข้าวจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน ผู้สูงอายุ ผู้ควบคุมน้ำหนัก และผู้ที่ไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสได้ จึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์นมข้าวของบริษัทมีความแตกต่างจากคู่แข่งขันทั้งด้านรสชาติที่มีความหลากหลายและรูปแบบผลิตภัณฑ์ โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ผลิตภัณฑ์นมข้าวของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เทคโนโลยีทันสมัยและรักษาสภาพแวดล้อม บริษัทวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความหลากหลายแก่ผู้บริโภค

ปัจจุบันตลาดของนมข้าวยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากนัก มีภาวะการแข่งขันต่ำ คือ มีคู่แข่งเพียง 4 รายเท่านั้น ดังนั้น ภาวะอุตสาหกรรมจึงจะพิจารณาจากภาวะอุตสาหกรรมของสินค้าทดแทน นั่นคือ นมวัวและนมถั่วเหลืองเป็นหลัก อุตสาหกรรมนมพร้อมดื่มในปี 2543 มีมูลค่าตลาดนมพร้อมดื่มและผลิตภัณฑ์จากนมในประเทศประมาณ 40,000 ล้านบาท โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ 25% และตลาดนมถั่วเหลือง มีมูลค่าประมาณ 2,600 ล้านบาท มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี เฉลี่ยปีละ 10%

จากผลการวิจัยตลาดนมพบว่า ผู้บริโภคดื่มนมเพื่อสุขภาพมากที่สุด ประเภทของนมเป็นประเภทพลาสเจอร์ไรซ์ และรสชาติที่ผู้บริโภคชอบ คือ รสจืด รสช็อคโกแลค และรสหวานตามลำดับ ขนาดที่ซื้อคือขนาดเล็ก โดยปัจจัยที่ผู้บริโภคจะคำนึงถึงในการซื้อนมคือ รสชาติอร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ราคา และเลือกซื้อนมที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและซุปเปอร์สโตร์มากที่สุด เมื่อวัดระดับการรู้จักผลิตภัณฑ์นมข้าวของผู้บริโภคจะเห็นว่ามีผู้บริโภครู้จักผลิตภัณฑ์นมข้าว 44% และมีผู้เคยดื่มนมข้าวเพียง 22% และจากผลการทดลองชิมจะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างรู้สึกชอบรสชาติและกลิ่นของผลิตภัณฑ์นมข้าวมาก รูปแบบผลิตภัณฑ์ควรเป็นประเภทพร้อมดื่ม และกลุ่มเป้าหมายจะมีช่วงอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไปจะมีแนวโน้มการซื้อนมข้าวมาก

ในด้านราคา จากผลการวิจัยจะเห็นว่าราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อเป็นอันดับ 3 ดังนั้นจึงจัดว่า ราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อนมข้าว คือ มี Price Sensitivity สูง จึงใช้กลยุทธ์การตั้งราคาโดยคำนึงHigh-Value และ Markup Pricing คือ การตั้งราคาตามคุณค่าที่ผู้บริโภคยอมรับผลิตภัณฑ์ ในระดับที่ต่ำกว่าคู่แข่งขันเล็กน้อยเพื่อให้คุณค่าต่อผู้บริโภคมากที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเท่าเทียมกันและจะตั้งราคาโดยคำนึงถึงต้นทุนการผลิตด้วย และเพื่อดึงดูดใจผู้บริโภค และระดับราคาที่ผู้บริโภคเห็นว่าเหมาะสมคือ 10 บาท ดังนั้นจึงตั้งราคานมข้าว 200 cc. ที่ราคา 10 บาท

การจำหน่าย บริษัทจะมี 3 ช่องทางหลักคือ ขายตรงผ่าน Kiosk ตามย่านธุรกิจของกรุงเทพ กระจายสินค้าผ่านบริษัทแทรดดิ้งซี่งมีความเชี่ยวชาญการกระจายสินค้าอุปโภคและบริโภค และกระจายสินค้าผ่าน Modern Trade คือ Makro และ Tops Supermarket การส่งเสริมการขายเน้นกระตุ้นให้เกิดการทดลองชิมและซื้อตามจุดขาย ควบคู่กับการให้ส่วนลดการค้าเพื่อกระตุ้นร้านค้าในการจำหน่ายสินค้า นอกจากนี้ บริษัทมีการร่วมมือกับช่องทางกระจายสินค้าเพื่อวางแผนจัดรายการส่งเสริมการขาย ในระยะแรกของจำหน่ายสินค้า บริษัทมีการใช้สื่อโฆษณาที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อต่างๆ เช่น รายการวิทยุ สิ่งพิมพ์ และ Tuk Tuk Ads. ควบคู่กับกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

บริษัท ผลิตภัณฑ์นมข้าวไทย จำกัด มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 30 ล้านบาท โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 15 ล้านบาท และกู้จากบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 15 ล้านบาท IRR เท่ากับ 37.7% และมี NVP 75.5 ล้านบาท

ที่มา:สุภาภรณ์ ศรีเลขะรัตน และคณะ.(2544)."ผลิตภัณฑ์นมข้าว." โครงการทางธุรกิจประเภทแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.


No comments: