August 31, 2009

การวิเคราะห์ด้านHR ของ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์

รายงานการศึกษา การวิเคราะห์การบริหาร HR ประกอบการเรียนวิชา HRM(Human Resource Management) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มสด. ศูนย์การศึกษาหัวหิน
เป็นรายงานที่ นศ. จัดทำขึ้นประกอบการเรียนเพื่อเสริมประสบการณ์ให้กว้างและลึกมากขึ้น
ดร.ดนัย เทียนพุฒ
***************
นศ. MBA-HRM
1.นส.วาสนา อิตัน
2.กิตติภพ รักษาราษฎร์
3.นส.ลัดดา อินทราพงษ์
4.นส.ปนัดดา แสนหมุด

No comments: