August 30, 2009

การวิเคราะห์ด้านHR ของธุรกิจโรงแรมลองบีช ชะอำ

รายงานการศึกษา การวิเคราะห์การบริหาร HR ประกอบการเรียนวิชา HRM(Human Resource Management) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มสด. ศูนย์การศึกษาหัวหิน
เป็นรายงานที่ นศ. จัดทำขึ้นประกอบการเรียนเพื่อเสริมประสบการณ์ให้กว้างและลึกมากขึ้น
ดร.ดนัย เทียนพุฒ
****************
การวิเคราะห์ด้าน HR ของโรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี โดย นศ. MBA
1.นางองค์นาถ พุทธิกรณ์
2.นางปุณณดา พานิชเจริญ
3.นส.พิมสิริ ธนาลฎาภา
4.นส.จันทร์เพ็ญ พระสงฆ์

No comments: