August 10, 2009

การจัดทำแผนกลยุทธ HR โดย ดร.ดนัย เทียนพุฒ

ในการจัดทำแผนกลยุทธ HR หรือ Strategic HR Planning บางครั้งอาจจะเรียก Strategic Human Capital Planning ก็ได้

สำหรับ นศ. MBA หรือ M.Ed. ที่เรียนวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กับ ดร.ดนัย เทียนพุฒ ซึ่งต้องจัดทำ Term paper ในเรื่องนี้สามารถดำเนินการได้ดังนี้

1.อ่านหนังสือ การบริหาร HR ของ ดร.ดนัย เทียนพุฒ ที่่ได้รับแจกในชั้นเรียนโดยเฉพาะเล่ม 4 กลยุทธขั้นสูง Balanced Scorecard และ หาอ่านเพิ่มเติม "บริหารคนในทศวรรษหน้า" กับ "โลดแล่นไอเดียและนวัตกรรมในทะเลสีน้ำเงิน"(เล่มนี้เน้นเรื่อง Innovative Strategy)

2.ให้ดำเนินการตามเอกสาร -การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ และ Power point ประกอบการบรรยายเรื่องการวางแผนกลยุทธ HR ที่ได้ฝึกปฎิบัติไปแล้ว
โดยที่ในรายงาน การจัดทำแผนกลยุทธ HR ของ นศ. จะมีส่วนประกอบ

2.1 ส่วนแรก มีข้อมูลทั่วไปของธุรกิจที่เลือกมาจัดทำ แผนกลยุทธ HR
-ขัอมูลทั่วไปของบริษัท
-วิสัยทัศน์ และ ภารกิจของบริษัท หรือ อาจจะมีปรัชญา เป้าหมาย และกลยุทธ มาประกอบด้วย
2.2 ส่วนที่ นศ. จะต้องพัฒนาขึ้นมา
-วิสัยทัศน์ และ ภารกิจของ HR ซึ่งอาจจะเหลือบดูของบริษัทได้ แต่สรุปแล้ว
การเขียนวิสัยทัศน์ และ ภารกิจของ HR ให้เป็นไปตามแนวทางที่ ดร.ดนัย เทียนพุฒ ได้สอนหลักการคิดและการเขียนให้แล้ว
ทั้งนี้ นศ. จะต้องจัดทำสรุป SWOT Analysis ภายนอกฝ่าย HR ในด้าน PEST และ Strategy Gap Analysis หรือ จะเพิ่ม Five Forces Model มาด้วยก็ได้ กับ ภายในฝ่าย HR ด้วย 7 's Framework
เพื่อดูว่า วิสัยทัศน์ และ ภารกิจของ HR เหมาะสมไหมอย่างไร
2.3 จัดทำ BSC & KPIs ตามภารกิจของ HR ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ HR (พิจารณาจัดทำตามที่ได้เรียนมาโดยเฉพาะ การหา Key Words ให้เจอ)
ซึ่งจะมี อย่างน้อย 3 ภารกิจ โดย 1 ภารกิจ จะถูกแปลเป็น BSC & KPIs 1 ชุด
และแต่ละภารกิจจะแปลออกมาเป็น
-Strategic Objectives(S-Objectives) ใน 4 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ F (การเงิน) C(ลูกค้า) I(กระบวนการภายใน) และ L(การเรียนรู้และนัวตกรรม)
-Measure การวัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ดังกล่าว ทั้งหมด
-Corporate KPIs ที่แบ่งเป็น 3 ปีนั้น ในกรณีของ ภารกิจ HR จะเป็น Corporate HR KPIs / HR Department KPIs แล้วแต่ธุรกิจที่หยิบมาทำกรณีศึกษา
สำหรับการคิด KPIs (Key Performance Indicators) ให้ใช้หลักการคิดและเขียนดังนี้
1. ใช้ CAR -PC
2. QCS
3. 3 โมเดลของ KPIs คือ 1) โมเดลดัชนีความงอกงาม เป็น KPIs ที่พัฒนาขึ้นเทียบกับตัวเอง
2) โมเดลดัชนีสัมพันธ์ เป็น KPIs ที่เทียบกับธุรกิจหรือลักษณะงานเดียวกัน และ 3) โมเดลดัชนีสัมบูรณ์ เป็น KPIs ที่ธุรกิจอื่นนำเราเป็นตัวเปรียบเทียบ
แบบฟอร์มในเอกสาร บรรยายหน้า 13
2.4 ในการคิดกลยุทธ ของ ฝ่าย HR หรือ Corporate HR ให้ใช้ แนวคิดของกลยุทธที่ได้มาจาก Strategy Gap Analysis โดยเฉพาะ กลยุทธ "กำจัด-ลด-เพิ่ม-สร้าง" ใน 4ด้านของ BSC & KPIs
2.5 สรุป HR-Strategy Map ทั้ง 3 ภารกิจของ HR (รวมมาจาก ทุกภารกิจของ HR) และดูว่า KPIs ที่คิดไว้ใช้ได้ไหมหรือต้องปรับนิดหน่อย
แบบฟอร์มในเอกสารหน้า 14

2.6 นำ 1 ภารกิจ และ BSC & KPIs , Strategy Map ที่พัฒนาขึ้น
มาจัดทำแผนปฏิบัตตามกลยุทธ โดย เลือกมาเพียง 1 กลยุทธ จากใน 4 ด้าน การเงิน ลูกค้า กระบวนการภายใน และ การเรียนรู้กับนวัตกรรม ตามแบบฟอร์มในเอกสารชุดแรก "การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ
(มี 2 ฟอร์ม) หรือ แบบฟอร์ม หน้า 15
มาดำเนินการให้ครบที่เป็น Action Plan
2.7 เอกสารอ้างอิง

โดยทั้งหมดจัดทำในรูปแบบรายงานทางวิชาการมีการอ้างอิง 1 ชุด พร้อม CD
กำหนดส่ง ตามระยะเวลาที่กำหนดในชั้นเรียน

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
กรรมการผู้จัดการ

No comments: