November 2, 2008

กำลังหาหัวข้อทำวิทยานิพนธ์อยู่ค่ะ

คำถาม : กำลังหาหัวข้อทำวิทยานิพนธ์อยู่ค่ะ
เรียนอาจารย์ดนัยตอนนี้กำลังหาหัวข้อทำวิทยานิพนธ์อยู่ค่ะ ทราบว่าอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Balanced Scorecard อาจาย์พอจะแนะนำประเด็นที่จะมาพัฒนาเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ได้ไหมคะ หรืออาจจะเป็นเรื่อง HR ด้านอื่น ๆ ที่เมืองไทยต้องการผู้รู้และน่าสนใจศึกษาก็ได้ค่ะ งานวิจัยนี้ ดิฉันต้องการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และศึกษาจาก case studies โดยไม่ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ เช่น สัมภาษณ์หรือสร้างแบบสอบถาม เพราะการจะทำเช่นนั้นในต่างประเทศ คงไม่ง่ายเนื่องจากเราไม่มีคนรู้จักมากพอ ขอบคุณล่วงหน้าอีกครั้งค่ะ
โดย: มณีรัตน์
ตอบ ประเด็นเรื่องการทำ Thesis ในระดับปริญญาโทส่วนใหญ่จะเน้นลักษณะการนำแนวคิด หรือ ทฤษฎี ไปปฏิบัติ ดังนั้น การทำวิจัยในเชิงปริมาณจึงเป็นทางออกที่ง่ายขณะที่ความท้าทายใหม่คือการ Create ในสิ่งที่เรียกว่าParadigm , Principle , Model ซึ่งจะอาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพ หรือ Mixed Research Methodology ซึ่งจะยากกว่าวิธีแรก แต่น่าสนใจกว่าปัจจุบัน ในทางธุรกิจ นิยมการศึกษา Case Study มากขึ้นแต่ต้องเข้าใจว่าหาก ใช้การวิจัยที่เป็นรูปแบบผสมจะดีกว่าและถ้าศึกษาในเมืองไทยก็น่าสนใจเพราะยังมีอะไรที่น่าศึกษาอีกมากประเด็นที่น่าทำวิจัย
1.ผมคิดว่าน่าจะศึกษาต่อในเรื่อง Intellectual Capital Management เนื่องจากมีน้องคนหนึ่งเรียนที่ Cass Business School -UK ชื่อMaleeya Jotisakulratana ทำวิจัยเรื่องนี้"The Development of Intellectual Capital Management in Research and Organization in Thailand " ( August 2006)โดย ทำการสัมภาษณ์ 2 หน่วยงานในประเทศไทย และสัมภาษณ์ผมในฐานะผู้เชี่ยวชาญและทำ Dissertation ด้านนี้ผมเห็นว่าน่าจะศึกษาต่อในเชิงของการนำไปปฏิบัติเพราะมีข้อมูลมากอยู่แล้ว
2.ในด้าน HR ของเมืองไทย ผมเห็นว่ามีความสับสนที่ท้าทายต่อการศึกษา เช่น-ในพัฒนาการระหว่าง Role & Function ที่จะรองรับการเป็น Strategic Player หรือ Strategic capabilities Unit
-ความแตกต่างระหว่าง HRD & HRM , HC
-เครื่องมือใหม่ ๆ ด้าน HR เช่น PM , LM , TM , HR Scorecard , Competency Based Approach in HRMเหล่านี้ในเมืองไทยไม่มีรูปแบบในทางปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับ
-จุดอ่อนมากที่สุดของการวิจัยของนักศึกษาไทยในระดับปริญญาโทเมืองไทยยังคงเลือกศึกษาเฉพาะบริษัทใหญ่ๆ ซึ่งเป็นเพียง Image building จึงมีพัฒนาการขององค์ความรู้ด้าน HR ที่น้อยเพราะไม่ Practical หรือ ดุความสัมพันธ์ของตัวแปรด้านภูมิหลังกับความสำเร็จด้านHR ฯลฯ ซึ่งน่าจะเลิกศึกษาได้แล้ว
3.ถ้าสนใจด้าน HR อาจลองคิด หัวข้อดูว่าจะร่วมในโครงการวิจัยด้าน HR กับทางทีมผมได้ไหมเพราะกำลังทำ Proposal ที่จะศึกษา " ทิศทางและความท้าทายใหม่ของ HRM 2020 " เนื่องจากเป็นงานที่ผมทำต่อเนื่องจากเคยศึกษาด้านHR ของเมืองไทย โดยคาดการณ์ไว้ 10ปี (2540-2550)
4.เรื่อง BSC & KPIs เป็นสิ่งที่ผม ริเริ่มในเมืองไทยก่อนที่จะมีใครได้รู้จัก และไม่ได้ทำตาม Kaplan & Norton ทั้งหมดใช้เพียงแนวคิดเท่านั้น และพัฒนารูปแบบให้ธุรกิจไปใช้ถ้าอยากศึกษาจริง ๆ ลองทำเป็น Case study ว่า
-ผม เริ่มนำรูปแบบของ Kaplan ไปใช้อย่างไรในระยะที่ 1 ประมาณ1-3 ปี
-พอระยะที่สองเมื่อ Kaplan ออกเล่ม 2 มา เป็นช่วงที่ผม Run ในเมืองไทยแล้วซึ่งสอดคล้องกับ เล่ม 2 พอดี
-ระยะที่ 3 ผมมีวิธีการทำ Strategy map & Corporate KPI ในรูปแบบเฉพาะของผม แต่ประสิทธิภาพ ไม่ต่างจาก Kaplan และ นำไปสู่การวัดด้วย KPIs ได้ตลอดทั้งองค์กร
-ระยะที่ 4 ผมพัฒนาระบบ KPI Scoring ขึ้นมาซึ่งในKaplanไม่มีเพราะ ผมเชี่ยวชาญด้าน HR มาก่อนที่จะทำด้าน Strategic Managementลองคุยกับทาง Advisor ดูถ้าทำได้ผมยินดีให้การสนับสนุน หรืออาจจะหาหนังสือ ผมอ่านก่อนก็ได้ยินดีที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดครับ
ดร.ดนัย เทียนพุฒ
Dr.Danai Thieanphut
DNT Consultants

คำถาม : อาจารย์ดนัยคะไม่ทราบจะขอบพระคุณยังไงสำหรับคำแนะนำดี ๆ แต่เนื่องจากดิฉันมีข้อจำกัดในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้อยู่ที่ว่า ดิฉันคงไม่ได้กลับไปทำงานค้นคว้าที่เมืองไทย ฉะนั้นคงเข้าถึงเอกสารต่าง ๆ ของทางเมืองไทย โดยเฉพาะของอาจารย์ไม่ง่ายนัก ทำให้ไม่สามารถศึกษาเรื่อง HR ทางเมืองไทยได้โดยตรง ที่ทำได้คงเป็นเพียงการศึกษา case studies ต่าง ๆ จากเอกสารงานวิจัยทางนี้ แท้จริงแล้วดิฉันสนใจในสิ่งที่อาจารย์ริเริ่มในเรื่อง BSC ของเมืองไทย โดยเฉพาะในแง่มุมที่แตกต่างจาก Kaplan & Norton และดิฉันก็สนใจที่จะทำงานร่วมกับทีมวิจัยของอาจารย์มากค่ะ แต่การจะทำเช่นนี้ คงต้องมีการอ่านงานของอาจารย์ และขอคำแนะนำจากอาจารย์เพิ่มเติม ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านเวลาที่ดิฉันต้องส่งหัวข้อวิทยานิพนธ์ภายในสิ้นเดือนนี้ เพราะจะมีการกำหนดที่ปรึกษาให้ในช่วงปิดอีสเตอร์ กอปรกับดิฉันยังมีรายงานชิ้นใหญ่อีกสองชิ้นที่ต้องส่งในช่วงเวลาเดียวกัน ทำให้การกระทำเช่นนี้เป็นไปได้ยาก ตอนนี้รู้สึกยังมืดแปดด้านค่ะ แต่กำลังพยายามศึกษาเกี่ยวกับ BSC อยู่ค่ะ หากอาจารย์มีคำแนะนำเพิ่มเติม จักขอบพระคุณมากค่ะ
โดย: มณีรัตน์

คุณมณีรัตน์
ลองจัดลำดับงานที่จะทำและคิดว่าอะไรจะเป็นไปได้มากที่สุด ....แล้ว ลุยเลยครับ.....ยอมเหนื่อย ให้เต็มที่ไว้ค่อยสบายในภายหลัง
ดร.ดนัย เทียนพุฒ
Dr.Danai Thieanphut
DNT Consultants

No comments: