November 2, 2008

Career & succession Planning:CSP

@ เรียน อ.ดนัย ชื่นชมอ.มานานติดตามอ่านหนังสือเกือบทุกเล่ม ไปอบรมด้วยหลายครั้ง แต่บางทีคิดตามที่อ่านในหนังสือไม่ค่อยเห็นภาพมากนักและบางครั้งจะนำมาใช้ในชีวิตการทำงานกลับไม่ค่อยเป็นระบบปัจจุบันเรียนปริญญาโทอยู่ มีคำถามว่าอ่านหนังสืออ.เรื่อง Career & succession Planning:CSP ซึ่งอยากถามดังนี้
1.Career Development ประกอบไปด้วย
-การวางแผนสายอาชีพ/การพัฒนาสายอาชีพ
-การประเมินผลการปฏิบัติงาน
-การฝึกอบรม ใช่หรือไม่และModel Succession Plan อยู่ในส่วนหนึ่งของการวางแผนสายอาชีพหรือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานค่ะ
2.อ่านหนังสืออ.บอกว่าCarrer Development=Career Paths จริงๆแล้ว Career เป็น Subset ของ Carrer Development ใช่หรือไม่
3.รบกวนอ.ช่วยอธิบายถึงการเชื่อมโยงให้ด้วยค่ะ
ขอบคุณมาก
นฤมล บุษบา , am_pod@yahoo


ตอบ เรียนคุณนฤมล ขอบคุณมากที่ติดตามผลงานของผมครับ
1.ในเรื่องของ อาชีพ (Career) นั้นจะมีความเป็นมาอย่างนี้ครับ
- Career Development (CD) หรือ การพัฒนาอาชีพ จะเป็นคำใหญ่ ซึ่งหมายรวมถึง การวางแผนอาชีพ (Career Planning) และ การบริหารอาชีพ (Career Management:CM )
2.ในหนังสือผมอธิบายคำเหล่านี้ไว้แล้ว คราวนี้ความนิยมมักจะเรียกว่า
- Career Planning &Development ซึ่งก็ใฃ้ในความหมายเดียวกับ Career Development ทั้งนี้ก็เพราะว่า หัวใจสำคัญอยู่ที่ การวางแผนอาชีพ (Career Planning :CP) และใน CP จะมีการประเมิน ความสนใจในอาชีพ ประเมินบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพ และ แรงจูงใจในอาชีพ ตลอดจนการให้คำปรึกษาทางอาชีพ
-CM จะเป็นเรื่องของการบริหารอาชีพ เช่น การประเมินศักยภาพ หรือในปัจจุบันก็คือความสามารถ ประเมินผลงาน การฝึกอบรมและพัฒนาตามสายอาชีพ และ การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning:SP )
-สำหรับ Career Path เป็นการวางสายอาชีพในองค์กร จะอยู่ใน CM ทำให้บางครั้งคนจะเรียกว่า " Career Planning & Career Path " ก็มี หรือ "Career Path & Succession Plan " เพราะเป็นสิ่งที่จะต้องทำร่วมกันครับ
ดร.ดนัย เทียนพุฒ
Dr.Danai Thieanphut
DNT Consultants

@ อ.ช่วยตอบปัญหาของ ความหมายของการบริหารอาชีพ ประโยชน์การบริหารอาชีพ การแต่งตั้ง ขอความกรุณาอ.ดนัย ช่วยตอบเพื่อการทำรายงาน
นิภาพร ,toot@thaimaIl.com

ตอบ เรียนคุณนิภาพร ขอตอบสั้น ๆ การบริหารอาชีพจะเป็น เรื่องในระบบHR เช่นการประเมินบุคคล การทำแผนสืบทอดตำแหน่ง การพัฒนาพนักงานตามสายอาชีพ ถ้าจะให้ละเอียดขอให้ไปอ่านหนังสือผม เรื่อง การวางแผนอาชีพและแผนสืบทอดตำแหน่ง
ดร.ดนัย เทียนพุฒ
Dr.Danai Thieanphut
DNT Consultants

@ ผมเป็นคนนึงที่อยากมีความรู้เพิ่มเติม ผมดีใจที่มีคนเก่งมาแบ่งปันความรู้ บางทีผมก็ไม่รู้จะศึกษาอะไร ผมจะมาอ่านบ่อยๆ
fern
ตอบ ยินดีครับที่จะเข้ามาร่วมเรียนรู้และเมื่อศึกษามากขึ้นก็จะมีแนวคิดที่อยากจะสอบถาม หรือ แลกเปลี่ยนซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาความรู้ให้มากขึ้นและยังจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นอีกด้วยครับ
ดร.ดนัย เทียนพุฒ
Dr.Danai Thieanphut
DNT Consultants

No comments: