November 2, 2008

การบริหารงานกับนิทานตาบอดคลำช้าง

เนื่องจากในแต่ละวันมีผู้ที่สอบถามและสนทนากับผู้เขียนผ่านทาง Blog และ email หรือ โทรศัพท์ขอคำแนะนำ ผม (ดร.ดนัย เทียนพุฒ ) เห็นว่าถ้านำคำถามที่ถามมา Post และตอบเสร็จอยู่ในแต่ละ Post น่าจะสนใจกว่าที่จะถามตอบตามแต่ละความคิดเห็น หรือ บางคนก็ไม่สดวก ที่จะลงทะเบียน เพราะต้องการเข้ามาอ่าน หรือ Update ตัวเอง ดูความเคลื่อนไหวของชาวเน็ต

@ เรียนถามท่าน ดร.ดนัย ครับผม
อยากทราบความคิดเห็น การบริหารงานกับนิทานตาบอดคลำช้าง ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย อธิบายโดยละเอียด ให้ผู้โง่เขลาทราบด้วยครับผม กราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ ครับผม
ตอบ ในเรื่องของตาบอดคลำช้างถ้าจะพูดไปแล้วเป็นการอุปมาอุปไมยครับหมายความว่า
1.คนเรานั้นมีภูมิหลัง การศึกษาและประสบการณ์ที่แตกต่างกันจึงทำให้การมองสิ่งเดียวกันแต่รับรู้และตีความออกมาในแนวคิดหรือทัศนะที่ต่างกัน เหตุเพราะความแตกต่างตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
2.และด้วยสิ่งที่แตกต่างกันนั้นทำให้คนเรามีความยึดมั่นถือมั่น มีทิฐิ และยอมรับคนอื่นยาก ซึ่งนำไปสู่การมีความเห็นที่ไม่ลงรอยกันผู้บริหารที่มีความสามารถจะต้อง
-เข้าใจถึงความแตกต่างของคนที่มีอยู่หรือ ทำงานร่วมทีมภายในหน่วยงาน
-ใช้ความสามารถในการบริหารเพื่อดึงความแตกต่างของคนเหล่านั้น มาทำงานให้บรรลุภารกิจ หรือ เป้าหมายขององค์กรให้ได้อย่างชาญฉลาดผมเห็นว่าผู้ที่อุปมาอุปไมยเรื่องนี้เก่งทีเดียว (ไม่แน่ใจว่าเป็นของผรั่งชาติใดเพราะเคยอ่านพบและเห็นไว ๆ ครับ)
สรุปแล้วคงทราบนะครับว่าผมเห็นอย่างไร
ดร.ดนัย เทียนพุฒ
Dr.Danai Thieanphut
DNT Consultants

No comments: