January 13, 2011

6 พันธกิจของมหา'ลัยทั่วโลก ตามยูเนสโกเนื่องจากของเดิม มีปัญหาเรื่อง มัลแวร์ จึงนำมาโพลต์ลงใหม่ครับ 


เมื่อวานวันที่  22 ตค.53 ดร.ดนัย ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา   “ระดมความคิดสวนดุสิตสู่สากล” ได้ฟังปาฏกถาพิเศษ  เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยในการพัฒนาประเทศ”ดย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญของ พันธกิจมหา'ลัยในโลก (คือ มหา'ลัยทุกแห่งในโลกนี้)  ว่าควรมีพันธกิจ 6 อย่างคือ 
1.ผลิตความรู้ และเทคโนโลยี
2.ผลิตบัณฑิต
3.บริการวิชาการแก่สังคม
4.เสนอทางเลือกแก่ประชาชน
5.สนับสนุนการศึกษาระดับอื่น
และ  6.ทำนุบำรุงวัฒนธรรมและธรรมชาติ


อีกทั้งการยกระดับหรือการก้าวสู่ "ความเป็นสากลของมหา'ลัย"  สรุปง่าย ๆ คือ การปรับภารกิจทั้ง 6 ให้เป็นสากลนั่นเอง เพียงแต่ความยากคือ ไม่ได้ทำสำเร็จแบบลัดนิ้วมือชั่วข้ามคืนแต่ต้องใช้เวลาพัฒนาไปสู่ความเป็นสากล


เป็นประเด็นทางความคิดที่น่าขบปัญญาของ ชาวมหา'ลัยที่อยากไปสู่สากลเป็นอย่างยิ่ง


สรุปโดย ดร.ดนัย เทียนพุฒ
     

No comments: