January 22, 2011

สรุปการวิเคราะห์การดูงาน : ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธและการบริหารการเปลี่ยนแปลง-3
**

การวิเคราะห์ การบริหารการเปลี่ยนแปลง ถ้ามองในลักษณะของ Systematic approach คือ
(1)  มีเงื่ิอนไขปัจจัยด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input factors Condition) ในด้านพื้นฐาน เป็นเงื่อนไขการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบโลกความรู้ และโลกการทำมาหากิน กับ  การสนับสนุนในด้าน ความเป็นผู้นำจากพระบารมีของสมเด็จพระเทพ และ ผู้นำที่ไวต่อการปรับตัว ชุมชน และบทบาทจากภายนอก
(2) กระบวนการเรียนรู้(Learning process) เป็นลักษณะของการแก้ปัญหาแบบลงมือทำ    การเกิดความรู้จาก Explicit ไปสู้ Tacit ด้วยการแก้ปัญหาแบบอริยสัจ 4 โดยมีเครื่องสำคัญทั้ง ภาวะผู้นำ การลงแปลง-โรงเรือนฝึกอาชีพ เวทีแลกเปลี่ยน การทำโครงงาน และการสนับสนุนด้วย IT

(3) ผลลัพธ์ คนไทยได้รับการพัฒนา(เด็ก ๆ ในชุมชน) และสร้างชุมชนให้เติบโต

ข้อเสนอแนะ ต้องใช้วิธีการ Action research(Look -การเก็บข้อมูล , Think -การวิเคราะห์ และ Act-การลงมือ
ปฏิบัติ) ในการเรียนรู้และทำความเข้าใจของการวิจัยเชิงปฏิบัติต้องทำด้วยวิธีการไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) จะ
ทำให้สามารถแข่งขันสู้ชีวิตได้อย่างสมดุลกับธรรมชาติ  ได้ดังภาพ
ดร.ดนัย เทียนพุฒ
รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2552 ประเภทนักวิชาการและที่ปรึกษา
กรรมการผู้จัดการ

โทร 029301133

No comments: