January 11, 2011

การจัดสวัสดิการในสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา วิชา HRM in Educationการเรียนการสอนในวันอาทิตย์ที่16 มค.54 เวลา13.00-16.00 น.                                 สำหรับ วิชา HRM in Education
อาจารย์ผู้สอน  ดร.ดนัย เทียนพุฒ

หัวข้อการศึกษาค้นคว้า “การจัดสวัสดิการในสถานศึกษา หรือหน่วยงานทางการศึกษา”

วัตถุประสงค์  1.ต้องการให้ นศ. ได้ เรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยน
                         เรียนรู้ ในเรื่องการจัดสวัสดิการทางการศึกษา
                      2.มีการคิดอย่างเป็นระบบและ เชื่อมโยงระหว่างหลักการและทฤษฎีสู่การ
                         ปฏิบัติได้กับตัวอย่างจริงทางการศึกษา

แนวทางการทำกิจกรรม
1. นศ. ที่ มี Notebook ให้นำมาใช้ในวันที่เรียนนี้ด้วย
2.แบ่งกลุ่ม นศ. ออกเป็น  4-5 กลุ่มงานเพื่อทำกิจกรรมการเรียนดังต่อไปนี้
  2.1 ให้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดของการจัดสวัสดิการในสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
    2.2 เลือกศึกษา หน่วยงานหรือสถานศึกษา มาเป็นกรณีตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง
    2.3 ให้ นศ. วิเคราะห์ว่า  สิ่งที่ทำอยู่ในด้านสวัสดิการมีอะไรบ้าง
3.นศ.คิดว่า ในการจัดสวัสดิการฯ แบบใดจึงจะมีส่วนช่วยให้ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีพลังใจและทุ่มเทการทำงานให้ การปฏิรูปการศึกษารอบ 2 ประสบความสำเร็จได้

การประเมินผล
     1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม
     2. งานสำเร็จตามแนวทางที่กำหนด
     3.มีข้อเสนอแนะที่แสดงถึงศักยภาพของ นศ. ป.โท บริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
     4.เป็นคะแนนเก็บในระหว่างเทอม  20 คะแนน                      
                                                     -------------------------------

No comments: