January 11, 2011

การนำเสนอและวิเคราะห์การดูงาน ของ นศ. ป.เอก รุ่นที่ 7 มซจ. วิชา Strategic Leadership

การเรียนการสอนในวิชา Strategic Leadership  การบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา วันอาทิตย์ที่ 9 มค.54
ช่วงแรก นศ. ป.เอก ได้ นำเสนอ การศึกษาดูงาน ของ รร. ตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์สเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และ รร.มหิดลวิทยานุสรณ์โดยสรุปใน 2เรื่องหลักคือ  การวิเคราะห์ความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ  และ การบริหารการเปลี่ยนแปลง ของทั้ง 2 โรงเรียน ผลงานการนำเสนอของ นศ.ป.เอก
มีรายละเอียดสามารถดูได้ตาม Link (บางส่วน)
 -การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
-การนำเสนอ รร.มหิดลวิทยานุสรณ์
(จาก Blog ของ นศ.ป.เอก รุ่นที่ 7  http://stjohnbatch753.blogspot.com/2010/12/1.html)

ทรรศนะของ ดร.ดนัย เทียนพุฒเกี่ยวกับ บทสรุปของการวิเคราะห์

อย่างแรก ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า สิ่งที่ออกแบบให้นศ.ป.เอก ได้ไปศึกษาและดูงานทั้ง 2 รร. เพื่อต้องการให้เห็นสภาพจริง ๆ และ มีความแตกต่างกันอบ่างมาก หลังจากนั้น นศ.ป.เอก จะสามารถวิเคราะห์และสังเคราห์(เน้นอันนี้) ได้ข้อความรู้ใหม่อะไรภายใต้ ทฤษฎีและความรู้เรื่องการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธกับสิ่งที่เป็นภาคปฏิบัติจริงอย่างต่อมาเมื่อเป็นดังข้างต้น จึงให้ นศ.ป.เอก ได้มี จุดมุ่งในการดูงาน ทั้งเรื่องความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ หรือ การจัดการกลยุทธของสถานศึกษา(ทั้ง 2 รร. โดยมี 2 กลุ่มสลับกันคนละเรื่อง) และการบริหารการเปลี่ยนแปลง(ทั้ง 2 รร. ทำเช่นเดียวกัน)
และนำเสนอผลการศึกษา  สิ่งสำคัญที่อยากเห็นมาก ๆ คือ นศ.ป.เอก สามารถสังเคราะห์ ภาพรวมใน
แนวตั้งของแต่ละ รร.ออกมาได้หรือไม่ และมีข้อเสนอแนะอะไรใหม่ ๆ ต่อการจัดการศึกษาของไทย

อย่างไรก็ตามแม้ว่าการนำเสนอของ นศ.ป.เอก อาจไม่ได้ทั้งหมด ดร.ดนัย    ก็ได้สรุปวิเคราะห์เสริมให้เห็นในตอนท้ายของชั่วโมงเรียน

อย่างสุดท้าย 
ดร.ดนัย ได้สรุปให้เห็นในกรณีของ รร.ตขด.สิงคโปร์แอร์ไลน์สฯ ว่า
 1) ความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธนั้นมีอยู่ใน 2 ระดับ คือ
   - พระบารมีของสมเด็จพระเทพฯ ที่ทรงพระกรุณาเข้าดูและให้แนวทาง สร้างกลไกขับเคลื่อนการเรียนรู้และการทำอาชีพด้วย 8 โครงการพระราชดำริและการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การจัดการศึกษา  และการทรงงานของพระองค์ท่าน มีรูปแบบคล้ายวงจร P-D-C-A ที่มีการติดตามงาน สอบถามความคืบหน้า และสำนักพระราชวังก็ยังช่วยในการประสานและติดตามด้วย  ทำให้ข้าราชบริพาร  ประชาชน ครู ผู้ปกครอง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างๆ ได้ดำเนินตามสนองพระราชดำริ  และยังความปราบปลี้ม ในพระมหากรุณาธิคุณ และเกิดความภูมิใจในสิ่งที่ทรงพระราชทานให้กับ ชุมชน รร. เด็ก นร. ในพระองค์ท่าน
    - ผู้นำแบบปรับตัวได้อย่างว่องไวตามสภาพการณ์ (Adaptive Leader)ของครูใหญ่ ร.ต.ท.เกื้อ เรือง
ทับ ที่สังเคราะห์ได้ตลอดช่วงเวลาที่ท่านกรุณาให้คำอธิบาย เล่าสิ่งที่ทำมา ซึ่งฉายแววออกมาให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้ดำเนินตามพระราชดำริฯ และเห็นผลสำเร็จของเด็กที่เติบกล้าทั้งปัญญาและ
การดำเนินชีวิตเมื่อได้สำเร็จสอบผ่านการศึกษาไปจาก รร.แห่งนี้ (ทั้งการประกอบอาชีพในชุมชน-หลักใหญ่  การเรียนต่อ  -การเป็นคุรุทายาทที่จะกลับมาช่วยสอนใน รร.)
       อีกทั้งการดึงชุมชนเข้ามาร่วมจัดการศึกษา การได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย ทั้งผลการเรียนและผล
การประเมินผ่านตามมาตรฐานที่ดีกว่า รร.ในระดับเดียวกันของ สพฐ.ในหลาย ๆ รร.(แม้ว่าวิธีการประเมินอาจไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของบริบทที่ รร. ตั้งและทำอยู่)


 2) รูปแบบการจัดการศึกษามีข้อสรุปดูได้จาก Clip VDO ที่เป็นภาพสรุปตามทรรศนะของ ดร.ดนัย
ซึ่งได้เสริมให้การนำเสนองานของ นศ.ป.เอก ได้เติมเต็มจนเห็นภาพรวมทั้งหมด

 (ยังมีต่อ)

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2552 ประเภทนักวิชาการและที่ปรึกษา
กรรมการผู้จัดการ
โทร 029301133

No comments: