April 8, 2009

The 4E’s of Leadership By Dr.Danai Thieanphut

รูปแบบหรือโมเดลใหม่ในการสร้างผู้นำ ซึ่ง Jack Welch ได้ทำสำเร็จมาแล้วที่ GE (General Electric) โดยเรียกโมเดลใหม่ในการสร้างผู้นำนี้ว่า “โมเดลผู้นำธุรกิจ 4E” (The 4E Leader Model)

เรื่องราวทั้งหมดผู้เขียนตกผลึกทางความคิดจากหนังสือใหม่ล่าสุดกลางปี 2005 นี้ “JACK WELCH AND THE4E’s OF LEADERSHIP” โดย Jeffrey Krames
ทันทีที่ผู้เขียนได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบโดยเฉพาะในภาคที่ 1 จะอธิบายเกี่ยวกับ “The 4E’s Model” มีความรู้ชัดขึ้นอย่างทะลุแจ้งแทงตลอดได้เลยว่า
-สิ่งที่ Jack Welch ทำในช่วง 20 ปีของการจัดการธุรกิจในฐานะประธานบริษัทและ CEO ของบริษัทสุดยอดของโลกหรือที่เรียกว่า GE Ultra Competitive (บริษัทที่มีความสามารถแข่งขันที่ดีที่สุดในโลก-แต่โปร่งใสตรวจสอบได้หรือไม่ต้องว่ากันในปัจจุบันนอกสหรัฐอเมริกา) เป็นสิ่งที่เรียกว่า การสร้างทฤษฎีจากการวิจัยที่เป็นกรณีศึกษา (Building Theory from Case Study Research)
เพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือและแม่นตรงจึงมีสูงมากต่อการที่จะบอกได้ว่าสามารถนำไปใช้ปฏิบัติในองค์กรอื่นได้ ขณะที่ Jeffrey Krames, ผุ้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้เรียกว่า Welch’s Doctrine ในหลายๆ เรื่อง


-ผู้เขียนได้เคยอ่านและศึกษาเกี่ยวกับผู้นำมาพอสมควรไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีผู้นำตามสถานการณ์ ทฤษฎีผู้นำแบบกริดหรือทฤษฎีผู้นำอีกหลายๆ ทฤษฎีที่พยายามสร้างกันขึ้นมา ผู้เขียนให้การยอมรับในหลักการสร้างผู้นำอยู่ 2 องค์กรหลักๆ คือ การสร้างผู้นำของสถาบันทหาร “West Point” กับการสร้างผู้นำธุรกิจของ Jack Welch’s Doctrine
ทั้งนี้ก็เพราะว่า
1)ลักษณะของแนวคิดในการสร้างผู้นำธุรกิจเป็นการพัฒนาขึ้นมาบนฐานจากโลกความเป็นจริงในธุรกิจ ซึ่งเกิดจากผู้บริหารธุรกิจในแต่ละกลุ่มของธุรกิจ GE ช่วยกันคิดและพัฒนา
2)บริษัทชั้นนำระดับโลก จะใช้ที่ปรึกษาเข้ามาช่วยดำเนินการ ซึ่ง Noel Tichy ที่เข้ามาเป็นผู้อำนวยการสถาบันสร้างกองทัพ GE ที่ Crotonville ถือได้ว่าเป็น “สถาบันของการสร้างนวัตกรรมแห่งการเปลี่ยนแปลง” และเป็นอะไรที่มากกว่า “การฝึกอบรมพนักงาน”
3)เวลซ์ ทำในสิ่งที่เป็นทั้ง “Hardware” และ “Software” ในการปรับเปลี่ยนองค์กรและคน รวมถึงมีกลไกปฏิบัติการที่รองรับได้อย่างสมบูรณ์

ดังนั้น “The 4E’s of Leafership” จึงเป็นสุดยอดในการปรับเปลี่ยนองค์กรที่มากกว่าแค่ตำราหรือหนังสือ ฮาว์ ทู ที่จะมาบอกแต่เพียงว่า ผู้นำที่ดีและไม่ดีเป็นอย่างไร การวิเคราะห์สไตล์และบุคลิกภาพแบบไหนจึงเหมาะสมและพัฒนาไปสู่ที่ดีกว่า หลักการเหล่านี้เหมาะสมกับยุคของโลกในศตวรรษที่ 20 แต่ไม่เพียงพอกับการใช้ในโลกธุรกิจสำหรับศตวรรษที่ 21
-การที่ธุรกิจในบ้านเราพยายามใช้แนวคิดของ “อุปนิสัยที่ดี 7 + 1” และการมุ่งสู่ “องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization)” แต่จะพบว่าไม่สามารถนำไปสู่ การสร้างวัฒนธรรมของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และที่สำคัญยิ่งองค์กรไม่สามารถแข่งขันได้ ทั้งนี้ก็เพราะขาดหายไปในหลายสิ่ง ไม่วาจะเป็นด้าน “Hardware’ และ “Software” โดยเฉพาะ “Social Operating Mechanisms” ที่ Jack Welch พัฒนาขึ้นมาที่ GE
หรือแม้แต่แนวคิดของ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กร (Organization Development & Change) ของ Cummings และ Worley (2005, 8th Edition) ที่มักจะอ้างกันมากในสำนัก MBA หรือสูงกว่าก็ถูกดันให้กลายเป็นตำราบนหิ้งไปทันที แม้ว่าจะพยายามอธิบายเรื่องการปรับเปลี่ยนองค์กร (Organization Transformation) ด้วยปัจจัยของวัฒนธรรมองค์กรและการสอดแทรกด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล แต่ตัวอย่างของบทเรียนที่เป็นกรณีศึกษานั้นเป็นธุรกิจที่ไม่ทันกับโลกธุรกิจศตวรรษที่ 21

คำตอบหรือโซลูชั่นของ “โมเดลผู้นำธุรกิจ 4E ของ Jack Welch” ในบริษัท GE และเหล่าบรรดา “GE Graduate Class of 2001 มีอะไรที่มากกว่าและเหนือกว่าทฤษฎีหรือหลักการสร้างผู้นำที่มีนับร้อยๆ เล่มที่ผ่านมาในรอบ 100 ปีของทั้งโลกธุรกิจและสถาบันการศึกษา

สรุปโมเดล 4E’s จะเป็นไปตามแบบเส้นตรงไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม โมเดลผู้นำธุรกิจ 4E’s ของ Jack Welch ซึ่งได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วและถูกนำไปขยายผลสู่ธุรกิจต่างๆ ในระดับสูงสุดขององค์กร หรือธุรกิจชั้นนำระดับโลก การจำเป็นต้องมีทั้ง “โมเดล 4E’s” เป็นสิ่งสำคัญและต้องทำความเข้าใจที่จะนำไปใช้จึงจะเห็นผลได้อย่างแท้จริงครับ


ดร.ดนัย เทียนพุฒ
Dr.Danai Thieanphut
DNT Consultants

No comments: