April 8, 2009

CEO สร้างได้อย่างไร? โดย ดร.ดนัย เทียนพุฒ

เรื่องความสามารถของ CEO หรือความสามารถของผู้นำมีความสนใจมากขึ้นกว่าแต่ก่อนค่อนข้างมากทั้งนี้ก็เพราะว่า
# ในอดีตเราคิดว่าคนที่จะมาเป็น CEO โดยเฉพาะธุรกิจในเมืองไทย มักจะมาจากคนในตระกูลที่เป็นเจ้าของกิจการ
# การเป็น CEO ไม่น่าจะเป็นใครก็ได้ที่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นหรืออาจจะบอกได้ว่า “ต้องเข้าตากรรมการ” จริงๆ จึงจะมีโอกาสได้เป็นทั้งผลงานการจัดการในอดีต ประวัติด้านนวัตกรรมที่เคยมีมา

# หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าคนที่เป็น “ผู้จัดการ” (Manager) แล้วจะเป็น “ผู้นำ” (Leader) แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ คนที่เป็นผู้นำเท่านั้นที่จะมีความเป็นผู้จัดการเสมอ

การอบรมความเป็นผู้นำแล้วจะได้เป็น CEO ไหน?

ผู้เขียนจะได้รับเชิญอยู่เสมอให้ไปบรรยายในเรื่องของ การวัดความสามารถของผู้บริหาร
ซึ่งมักจะพบโปรแกรมอบรมอื่นๆ หรือในโปรแกรมอบรมเดียวกันดังนี้
> มีการอบรมเรื่อง ภาวะผู้นำโดยเฉพาะ เช่น การอบรม 2-3 วันทำการฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับองค์ประกอบของการจะมีภาวะผู้นำในองค์กร

> บางองค์กรก็ฝึกภาวะผู้นำในลักษณะ “Outdoor Training” เช่น การเข้าค่ายทหารฝึกตามสถานีต่างๆ หรือการฝึกเรื่อง การสร้างทีมงาน
> หรือที่จัดทำแบบง่ายๆ ก็คือ การบรรยายคุณสมบัติของผู้นำ อาจจะไปไกลถึงขนาดสร้าง EQ, MQ และ AQ ก็ว่ากันไปตามความเชื่อ

ทฤษฎีใหม่ของ CEO

จากประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจโดยเฉพาะในการพัฒนาเครื่องมือทางกลยุทธใหม่ๆ เช่น BSC : The Balanced Scorecard (การประเมินองคืกรแบบสมดุล) กับ KPIs (ดัชนีวัดผลสำเร็จธุรกิจ) มีความจำเป็นต้องจัดทำเรื่อง โมเดลความสามารถของผู้บริหาร หรือผู้นำในองค์กรอยู่ด้วยเสมอๆ หรือการสร้างโมเดลต้นแบบของพนักงาน (The Employee Role Model)
> ผู้บริหารธุรกิจหรือองค์กรธุรกิจ คงทำแบบเดิมๆ ตามที่เคยทำมาไม่ได้แล้วใน การอบรมเรื่องภาวะผู้นำ หรือการบรรยายเรื่อง ภาวะผู้นำตามทฤษฎีเดิม
> การสร้างผู้นำหรือพูดง่ายๆ ต้องเปลี่ยนไปสู่สร้างคนที่จะมาเป็น CEO ขององค์กร โดยจะต้องกำหนดรูปแบบและวิธีการที่แตกต่างไปจากเดิม

ทั้งนี้หมายความว่า การสร้าง CEO ของธุรกิจ จะต้องมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้
1. กำหนดโมเดลความสามารถของ CEO
การประสบความสำเร็จของธุรกิจขึ้นอยู่กับจะมี CEO ในรูปแบบใด ดังนั้นธุรกิจโดยเฉพาะผู้บริหารธุรกิจระดับสูง จะต้องมาร่วมพิจารณากันในประเด็นต่อไปนี้
(1) CEO ของธุรกิจในอนาคตจะต้องมีความสามารถในรูปแบบใดบ้าง
(2) ในโมเดลความสามารถของ CEO จะมีกลุ่มความสามารถ (Cluster of Competencies) ที่กลุ่มความสามารถถึงจะก้าวขึ้นสู่การเป็น CEO ที่ประสบความสำเร็จ
(3) การกำหนดกลุ่มเป้าหมายหรือบุคลากรที่จะเข้าสู่โครงสร้าง CEO รุ่นใหม่

2.กลไกการสร้าง CEO รุ่นใหม่
หมายความว่า ภายใต้ “โมเดลความสามารถของ CEO” จะเชื่อมโยงไปสู่ “กลไกการสร้าง CEO รุ่นใหม่” ได้อย่างไร
ในขั้นตอนนี้ ผู้เขียนอยกาให้คิดถึงรูปแบบหรือวิะการสร้าง CEO รุ่นใหม่ในลักษณะ “Cluster Learning” (กลุ่มการเรียนรู้) และ “Action Learning” (การเรียนรู้แบบลงมือทำ) โดยทั้งหมดต้องทำในภาคสนาม (On Field)
(สำหรับท่านผู้บริหารที่สนใจ สามารถอ่านหนังสือของผู้เขียนในเรื่องนี้ได้จากที่เกี่ยวกับ การออกแบบและพัฒนาความรู้ในองค์กร : 2545)

3. ดัชนีวัดความสามารถของ CEO
คือสิ่งที่ผู้เขียนเรียกว่า CEO SCORECARD ซึ่งจะต้องทำการวัดและประเมิน “โปรไฟล์ของ CEO” และ “วัด KPIs ของ CEO” พร้อมกันไม่ใช่ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
> โปรไฟล์ของ CEO ก็คือ การประเมินความสามารถของ CEO ตามโมเดลความสามารถของ CEO ที่กำหนดไว้ในขั้นต้น
> วัด KPIs ของ CEO ก็คือ การนำแนวคิด BSC/KPIs เข้ามาวัดความสำเร็จของCEO ตามผลสำเร็จของธุรกิจ
ถ้าทำแบบนี้ CEO จะสร้างได้จริงๆ ในธุรกิจครับ

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
Dr.Danai Thieanphut
DNT Consultants


No comments: