August 4, 2008

ตำราพิไชยสงคราม.. ฉบับหลวงพิไชยเสนา..

ตำราพิไชยสงคราม.. ฉบับหลวงพิไชยเสนา..
พิไชยตำหรับนี้..... คุญขล.. ..
ยี่สิบเบ็กครบกล..... ถี่ถ้วน..
สำหรับราชมณฑล..... ปราบศึก,
สย้อนเฮย.. ..ครบสิ่งสงครามล้วน..... เลิ่ศแล้วควรเรียน ฯ.

@ กลหนึ่งฤทธิ.. กลสีหจักร์.. กลลักษณซ่อนเงื่อน..
..กลเถื่อนกำบัง.. กลพังภูผา.. กลม้ากินสวน..
..กลพวนเรือโยง.. กลโพงน้ำบ่อ.. กลฬ่อช้างป่า..
..กลฟ้างำดิน.. กลอินทรพิมาน.. กลผลาญศัตรู..
..กลชูพิศแสลง.. กลแขงให้อ่อน.. กลย้อนภูเขา..
..กลเย้าให้ผอม.. กลจอมปราสาท.. กลราชปัญญา..
..กลฟ้าสนั่นเสียง.. กลเรียงหลักยืน.. กลปืนพระราม..
@ โหราสาตรพิไชยสงคราม..... มีแจ้งทุกนาม.. ..จงเรียนให้รู้แต่งพล..
@ ให้แต่งทวยทหารชาญกล..... ณรงค์ปลอมปน.. ..องอาจไปลาศลอบดู..
@ ทัพค่ายฝ่ายศึกศัตรู..... เขามาตั้งอยู่.. ..ที่นั้นจักเป็นนามใด..
@ มีเขาจอมปลวกต้นไม้..... ต้นหนึ่งสูงใหญ่.. ..นามครุธอย่าได้อางขนาง..
@ ถ้าตั้งแนวป่าริมทาง..... นามพยัคฆโดยปาง.. ..เสียงปีปประเปรี้ยงเวียรวัน..
@ ผี้ไม้สามต้นเรียงรัน..... ภูเขาหิมวันต์.. ..จอมปลวกอันใหญ่มหิมา..
@ ดั่งนี้อาจาริย์อัถา..... ภิปรายตำรา.. ..ชื่อสิงหนามสถาน..
@ ใกล้บ้านแทบทางโบราณ..... สุนักขห้าวหาร.. ..ตั้งรายแทบทางซึ่งไป..
@ ใกล้คลองห้วยแม่น้ำไหล..... บังคับชื่อไว้.. ..ว่านาคนามโดยกาล..
@ ดินโพรงปลวกหล้าอาหาร..... มุสิกนามสถาน.. ..ตำแหน่งมุสิกอาไศรย..
@ กลางทุ่งฝูงเนื้อเคยไคล..... แสดงตำนานไนย.. ..กำหนดว่าชื่ออัชนาม..
@ ถ้าหญ้าแกมไม้ไผ่หนาม..... อาจาริยนาม.. ..คชาคณาอาไศรย..
@ แปดนามตำราอันไพ..... บูลย์กล่าวแต่ใน.. ..มหาพิไชยสงคราม..
@ กล่าวไว้ให้รู้จักนาม..... ผู้ใดทำตาม.. ..จักเกิดสวัสดิแก่เรา..
@ ให้ดูทัพเราทัพเขา..... ถ้าทัพเขาเบา.. ..ให้เอาฤทธิหนักทับทวี..
@ จงเรียนอาจาริยวิธี..... ให้เสรจคำภีร์.. ..มโนกำหนฏพยากรณ์.ฯ.

(ข้อมูลจาก คุณShusaku http://board.dserver.org/s/siamgo/00000042.html)

No comments: